Документи


Заяления за НВО, 10 клас
След кликване върху връзката да се избере Отваряне с Google Docs / Open with Google Docs точно над документа. След това да се изтегли от File ->Downloads ->as MS Word, да се попълни офлайн и изпрати на:
- класния ръководител като прикачен файл;
- още веднъж (или като копие) да се изпрати и на училищната поща   pgtm_botevgrad@mail.bg
при проблеми след кликване върху връзката следвайте Указание за изтегляне от външни посетители


Правилник за дейността на ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград

Годишен план за дейността на училището

Училищен учебен план (на изучаваните специалности)

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГТМ "Христо Ботев"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за пропускателния режим

Страгегия за развитие на училищетоза периода 2020-2024г.

План за квалификационната дейност

План за действие в условията на COVID-19


Отчети на Обществения съвет

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Административни услуги по преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Административни услуги по издаване на дубликати на документи

Административни услуги относно:

Финансови документи