Документи


Правилник за дейността на ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград


Годишен план за дейността на училището


Правилник за вътрешния трудов ред в ПГТМ "Христо Ботев"


План за дейностите за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата


Вътрешни правила за осигуряване качество на професионално образование


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Етичен кодекс на училищната общностОтчети на Обществения съвет

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции