Поредно обучение по проект „Система за кариерно развитие в училищното образование”

8.11.2016

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmamdJSTBqZU4xdDQ/view?usp=sharing

     През тази учебна година ПГТМ „Христо Ботев” продължава своето участие по проект „Система за кариерно развитие в училищното образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и под ръководството на Министерство на образованието и науката.

     Бяха проведени обучения на учениците от 11 клас от г-жа Ваня Маринова, кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране – София – област. Те получиха информация за: видовете подготовка в училищното образование; институциите в системата на средното и висшето образование; реда и условията за прием на ученици и студенти и др.; професиите и профилите, които се изучават в училищната система; динамиката и потребностите на пазара на труда.

     Проведоха се и индивидуални консултации, които включваха разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия; преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците; умения за планиране на учебното и личното време; свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование; подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието; формиране на умения за планиране на кариерното развитие.

     Училището получи 6 каталога с информационни характеристики на професиите, които да бъдат в помощ на учениците.