Прием


През учебната 2017/2018г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград е утвърден следният държавен план-прием по специалностите:

I.       ПРИЕМ СЛЕД VII клас  - специалности:

 • БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – с интензивно изучаване на английски език
 • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с интензивно изучаване на английски език
 • ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ – с интензивно изучаване на английски език
 • АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – с интензивно изучаване на английски език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в първия етап на класиране – от 16.06.2017г. до 22.06.2017г.         

Кандидатите подават документи по образец 

 Балът за класиране се определя като сума от:

-         Удвоената оценка от изпита по български език и литература;

-          Удвоената оценка от изпита по математика;

-          Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.

 ГРАФИК Още по темата...


II.  ПРИЕМ СЛЕД VIII клас – специалности:

 • БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ
 •  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 • ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ 
 • АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА

Кандидатите подават документи по образец на училището. Класирането ще се извършва по реда на бала в зависимост от реда на посочените желания.

Балът за класиране се определя като сума от:

 • Удвоената оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование;
 • Удвоената оценка по математика от свидетелството за основно образование;
 • Среден успех от свидетелството за основно образование /оценката по химия от свидетелството за основно образование за специалност "Технология на полимерите/.

 Всички специалности са съобразени с необходимостта от квалифицирани кадри в региона. По договорка с местните работодатели, при постигнати добри резултати в училище, се подсигурява втора стипендия, заплащат се таксите за обучение във ВУЗ по специалността или се предлага работа.

ГРАФИК Още по темата...

ЗАПИСВАНЕ: След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на:

-   Заявление до директора;

-   Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;

-   Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

След успешно приключване на целия курс на обучение /12 клас/ учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора или трета степен.

За времето на обучение ученикът може да получи безплатно втора специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОН.

 

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  тел. 0723/66 – 646,  0723/66 – 841,  0723/66 – 842,

 e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg,  http:// www.pgtmbg.com/