Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Баскетболна среща между учениците на ПГТМ "Христо Ботев" и ПГ по КТС – гр.Правец

На 16.02.2017г. в спортна зала „Георги Христов“ – Ботевград се проведе баскетболна среща между отборите на ПГТМ "Христо Ботев" и ПГ по КТС – гр.Правец. От нашето училище участваха учениците от „Клуб по спортни занимания – баскетбол“, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Отборът на ПГТМ "Христо Ботев" заслужено победи своя противник по категоричен начин с резултат 76:49.

 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmcEZRbVVEa1RlUE0/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmVWptNGV5ajJRTmM/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmREtRYkVLX2NRdjA/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmYTAwWE0zZE1NbFU/view?usp=sharing
   

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.