Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката


 

На 01.10.2018г. приключи изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация, по схема Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове /85% - ЕФС, 15% - национално финансиране/.

Партньори на ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград при изпълнението на проекта са Община Ботевград и Сдружение с нестопанска цел „Избор за утре“.

 Проектът беше насочен към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социална и творческа реализация. Целевата група бяха 71 ученици и 35 родители.

Дейностите, заложени в проекта, бяха изпълнени успешно. Създадените през първата учебна година клубове по интереси продължиха дейността си и през втората. Общият брой ученици, участващи в клубовете през двете учебни години е 110 броя /68 мъже, 42 жени/. От тях

        1.    Клуб по предприемачество с ръководител Галина Димитрова – 18 ученици.
        2.    Клуб по спортни занимания /баскетбол/ с ръководител Мими Михайлова – 16 ученици.
        3.    Клуб по спортни занимания /тенис на маса/ с ръководител Петя Михайлова –21 ученици.
        4.    Танцов състав “Хороводец“ с ръководител инж.Нина Петкова – 28 ученици.
        5.    Клуб по електроника с ръководител инж.Димитър Иванов –11 ученици.
        6.    Клуб по традиции и ценности с ръководител инж.Антоанета Йотова –  16 ученици.

 

Проведени бяха 4 обучения за родители, разпределени в две групи – първата за родители на деца, представители на етническите малцинства и втората – на родители без значение на етническия произход. С всяка от групите се проведоха по две обучение – по едно за всяка учебна година. Общият брой родители, участващи в  дейността „Училище за родители“ по проекта е:

1. Първа група /родители на деца, представители на етническите малцинства/ - 21 броя.

2. Втора група /родители на деца, без значение на етническия произход/ - 24 броя

 

Постигнати резултати от реализирането на проекта:

        -        Повишена мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес

        -        Подобрени условията за равен достъп до училищното образование

        -        Създадени  условия за успешна социализация на учениците и възпитанието им в дух на толерантност;

        -        Създадени предпоставки за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

        -        Определени лицата, които ще изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация
        -        Сключени 7 договори с изпълнители: за изработка и доставка на рекламни материали; за организиране и провеждане на информационна кампания, обучения за родители и обучения за ученици по предприемачество; за доставка на компютърно оборудване и обзавеждане, за доставка на материали и консумативи, за доставка и спортно оборудване и за доставка на народни носии.        
        -        Сформирани 6 клуба по извънкласни дейности – Предприемачество, Спортни занимания– баскетбол и тенис на маса, Електроника, Традиции и ценности, Танцов състав
        -        Изготвени графици и проведени обучения във всеки клуб с продължителност по 70 часа за учебната 2016/2017г.                    -        Изготвени графици и проведени обучения във всеки клуб с продължителност по 70 часа за учебната 2017/2018г
        -        Проведени 2 тридневно изнесени обучения за учениците от клуба по предприемачество – в края на всяка учебна година.
        -        Проведени 4 еднодневни обучения за родители, 2 от които за представители на етническите малцинства и 2 без значение от етническия произход на лицата.
        -        Проведена встъпителна конференция
        -        Проведени 2 информационни семинари с участието на учители, родители, представители на партньорите  - сдружение "Избор за утре" и община Ботевград
        -        Проведена заключителна кръгла маса
        -        Изготвени и раздадени рекламни материали
        -        Поставена информационна табела на входа на училището
        -        Публикувана информация за изпълнението на дейностите по проекта на сайта на училището

 

Постигнати индикатори по проекта:

        -   Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 42 ученици /27 мъже, 15 жени/

        -   Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 46 ученици /29 мъже, 17 жени/

 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.