Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реали


Грамота и купа за клуб "Хороводец"

   

        На 28.04.2018г. в гр.Перник се проведе V-то фолклорно надиграване "Приятели чрез танца" с организатори Танцова къща "Приятели чрез танца" и сдружение "Дай бабо огънче". В мероприятието участва клуб „Хороводец“ от ПГТМ "Христо Ботев" Ботевград, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120– „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
        В надиграването се включиха 26 танцови колективи и клубове за нарони хора и танци от цялата страна разделени в три възрастови категории. Задължително първоначално условие за тях е да могат да играят характерните за Граово хора - граовско, четворно и сватбарско, които се изпълниха от групите при откриването на надиграването на площад „Кракра“. Клуб "Хороводец" изпълни двете хора "Трите пъти" и "Дайчово хоро" във фестивалната програма, с което плени пернишката публика. За своето представяне танцьорите бяха отличени с купа и грамота.

 

https://drive.google.com/file/d/1SM4Oh6poqfr_gp8QmWY3z9c0Hwr283C_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDoVLv7HZOFj2dofD1PWSTdXNoYNBnMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G2cZ10ymEBljnykB4HrXOToKD89gpzCW/view?usp=sharing
   
  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.