Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реали


Информационен семинар

На  29 март 2018 г. в гр.Ботевград, Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе „Информационен семинар“. Семинарът беше организиран в рамките на дейност 8 „Информационна кампания“, по проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград и партньори – Община Ботевград и Сдружение „Избор за утре“.  Семинарът е второто от трите  събития, които ще се реализират в рамките на дейност 8 по проекта, а именно – два информационни семинара и една кръгла маса. Първият информационен семинар бе проведен през м. април 2017 г. На настоящия втори семинар присъстваха представители на заинтересованите страни, в т.ч. учители, родители, представители на нестопанския сектор, на общината и др. Целта на семинара е да се създадат предпоставки за  преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Фокусът на семинара бе насочен към информиране, открито изказване на мнения, предложения и дискусия със заинтересованите страни относно ролята на различните институции в процеса на интеграция на етническите малцинствата. Участниците в семинара дискутираха актуални въпроси относно ролята на всички заинтересовани страни за постигането на положителни резултати в контекста на образователна интеграция и професионалната реализация. Като презентатори (лектори) на семинара  от страна на партньорите по проекта участваха -  Радослав  Христов, представител на  Сдружение „Избор за утре“  и Георги Георгиев, представител на  Местна активна група, консултативен орган към Община Ботевград. В МАГ  участват 12 представители на ромския етнос от община Ботевград. Групата подпомага изпълнението на плана за действие на Община Ботевград във връзка със социалното включване на ромите, като броя на членовете на групата не е ограничен. Групата е отворена за нови членове. Презентаторите представиха направленията, в които работят организациите – партньори по проекта, по отношение на  образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, както и по отношение на  възможността за подобряване на процеса на  професионалната реализация на учениците от етническите малцинства. Господин Христов разказа за добрите практики  и приноса на нестопанския сектор и в частност на партньора по проекта Сдружение „Избор за утре“ за интеграцията на етническите малцинства. Също така сподели и основните проблеми, които са специфични по отношение на образователния ценз и възможността за професионална реализация на представителите от етническите малцинства на територията на община Ботевград, както и отношението на бизнеса в общината. Господин Георгиев представи ролята и дейностите на Местната активна група към Община Ботевград в процеса на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и специфичните особености на общината по отношение на етническите малцинства. Господин Георгиев представи и идеята, която е разглеждана в Общината относно това всички ученици от първи клас да учат заедно в едно училище, с цел  да не се разделят децата на етнически принцип. Участниците в семинара подкрепиха представената идея,  учениците от първи до четвърти клас да учат заедно в едно училище, като по този начин по-рано ще се извършва интеграцията между децата, което ще бъде предпоставка за по-добри резултати на децата от етническите малцинства.  Всички участници в семинара участваха активно в дискусиите, като отправиха конкретни предложения относно подобряване на интеграция на учениците в образователния процес, както и необходимите действия, които следва да бъдат предприети. Участниците попълниха и въпросника за идентифициране на най-актуалните теми и проблеми по отношение на интеграцията на учениците от етническите малцинства. След обобщаване на резултатите от настоящия семинар, същите ще бъдат добавени към резултатите от първия семинар и анализирани, с цел  изготвянето на програмата за провеждане на кръглата маса, която ще се организира през  2018 г.

Дискусиите и споделеният опит по актуалните въпроси, които бяха поставени по време на информационния семинар са основополагащи и много полезни за бъдещите съвместни действия между всички заинтересовани страни на територията на Община Ботевград по отношение на интеграцията на малцинствата. Откритото разискване на поставените въпроси, изказването на мнения и даването на предложения от участниците в семинара е предпоставка за бъдещата по-успешната интеграция на учениците от етническите малцинствата, респективно тяхната социална и професионална реализация, което от своя страна ще подобри качеството на живот на хората от етническите малцинствата в дългосрочен план.

 
https://drive.google.com/file/d/15ZENRmYCAynBbWMDLQ7EBFshe1gF3NFA/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1EC8uExp-f18X7O0Fwj_zJaST0VFKfbzD/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1W8EPVbAx9PZarG6LPrInT4152AEX2Xl7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1C-PZskcekPegXkDOmjwJlEezxrFDBHUv/view?usp=sharing
  

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.