Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Коледна изява на клуб "Традиции и ценности"


    

     По време на училищната коледната седмица учениците представиха как в миналото са се празнували коледните и новогодишните празници чрез съдържанието на сайта си. Линк към сайта е поставен и в училищния сайт.
     Освен създаването на тематичен сайт, учениците изработиха и кратки видео клипове с коледна и новогодишна тематика, които също представиха пред съучениците си. За тази цел те използваха знанията си от предходната година по работата в клуба – запис на звук,  вмъкване на звук, синхронизиране на аудио и видео. Клиповете заредиха зрителите с празнично настроение.
 
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.