Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Коледна изява на клуба по електроника


На 19.12.2017г. в ПГТМ "Христо Ботев" учениците от „Клуб по електроника” с ръководител инж.Димитър Иванов направиха демонстрация за програмиране на логически матрици XC2C256TM на CoolRunner-II, CPLD на Xilinx. Беше показано управлението на  светодиоден панел, брояч на Джонсън, четирибитов брояч и шифраторен блок, управление на символи и светодиоди.

Също така беше демонстрирано управлението на Свето-диодна матрица 8х8, която е за визуализиране на рекламни надписи, изобразяване на  знаци и  символи.

Демонстрира се и извеждането на  числа и букви върху светодиоден индикатор - 7 сегментен.
 
 
 
 
   

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.