Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката


Кръгла маса

На  28 юни 2018 г. в гр.Ботевград, Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе „Кръгла маса“. Тя беше организирана в рамките на дейност 8 „Информационна кампания“, по проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград и партньори – Община Ботевград и Сдружение „Избор за утре“.  Кръглата маса е заключителното от трите  събития, които ще се реализират в рамките на дейност 8 по проекта, а именно – два информационни семинара и една кръгла маса.

Кръглата маса беше насочена към информиране и дискусия със заинтересованите страни относно ролята на различните институции в процеса на интеграция на етническите малцинствата, в т.ч. семейството, училището, нестопанския сектор, общината. Бяха поставени актуални въпроси в контекста на образователна интеграция и ролята на всички заинтересовани страни. По време на събитието бяха презентирани и дискутирани резултатите от анкетите, които бяха проведени в рамките на двата информационни семинара.

Активно участие в кръглата маса взеха представители на партньорите. От страна на партньорите участваха - Радослав Христов, представител на Сдружение „Избор за утре" и Адриан Ангелов, представител на Община Ботевград. Кръглата маса беше открита от представител на изпълнителя, като бяха представени постигнатите резултати до момента в рамките на информационната кампания, както и резултатите от анкетното проучване. Презентаторите представиха своята гледна точка и гледната точка на организациите, които представляват по отношение настоящата ситуация относно интеграцията на учениците от етническите малцинства, както и по отношение на възможността за подобряване на процеса на интеграция и бъдещата професионална реализация на учениците от етническите малцинства. Презентаторите представиха направленията, в които работят организациите - партньори по проекта, по отношение на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, както и по отношение на възможността за подобряване на процеса на професионалната реализация на учениците от етническите малцинства. Господин Христов изтъкна работата на терен и приложимостта на добрите практики в областта на интеграцията на малцинствата, както и приноса на нестопанския сектор и в частност на партньора по проекта Сдружение „Избор за утре" за интеграцията на етническите малцинства на територията на общината.

Също така сподели и основните проблеми, които са специфични по отношение на образователния ценз и възможността за професионална реализация на представителите от етническите малцинства на територията на община Ботевград, както и отношението на бизнеса в общината. Господин Адриан Ангелов сподели основните предизвикателства пред общинската администрация по отношение на работата с етническите малцинства и основните направления, в които общината работи за да се подобри процеса на интеграция. Дискусията бе водена от модератор, които насърчаваше активното участие на всички участници, с цел да се чуят и обсъдят всички гледни точки и да се даде възможно най-широка гласност на проблемите в областта на образователна интеграция и възможните решения. Решаването на проблемите ще допринесе за постигането по-добри резултати по отношение на образователната интеграция на децата от етническите малцинства и предотвратяване на отпадането от училище на учениците от етнически и повишаване на техния интерес и мотивация за учене.

Участниците в кръглата маса взеха активно участие в дискусиите, като отправиха конкретни предложения относно подобряване на интеграция на учениците в образователния процес, както и необходимите действия, които следва да бъдат предприети. Участниците оцениха високо приноса на информационната кампания, проведена в рамките на проекта за подобряване на процеса на интеграцията на територията на общината. Учителите и родителите, изразиха своето мнение, че проектът е оказал положително влияние върху учениците и са създадени условия и предпоставки за по-добро отношение към етническите малцинства по отношение на интеграцията, социалното включване и отношението на учениците и родителите към образованието като ценност.

За целите на кръглата маса бяха изготвени анкети за обратна връзка, чрез които участниците да изкажат своето мнение относно проведеното мероприятие. В кръглата маса участваха 40 човека, представители на целевата група - родителите, учители, представители на НПО, на местата власт и др. заинтересовани страни.

Интересът на участниците в кръглата маса показва, че подобни събития са полезни за всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на етническите малцинства. Споделеният опит и дискусиите по актуалните въпроси, които бяха проведени в рамките на кръглата маса ще бъдат изключително полезни в бъдещите съвместни действия между всички заинтересовани страни на територията на Община Ботевград, което ще гарантира по-успешната интеграция на учениците от етническите малцинствата, респективно тяхната социална и професионална реализация. Откритото разискване на поставените въпроси, изказването на мнения и даването на предложения от участниците в кръглата маса е предпоставка за бъдещата по-успешната интеграция на учениците от етническите малцинствата, респективно тяхната социална и професионална реализация, което от своя страна ще подобри качеството на живот на хората от етническите малцинствата в дългосрочен план.

 
   
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.