Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката
На 10 ноември 2017 г.  в гр. Ботевград, ул. „Гурко“ 14,  Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе второто обучение за родители от етническите малцинства, което се изпълнява в рамките на  Дейност 7: Училище за родители по проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        На обучението присъстваха представители на целевите групи по настоящата дейност, а именно родители  на учениците от етническите малцинства. В рамките на обучението бяха дискутирани основни въпроси насочени към мотивацията за активно участие в образователния процес,  ролята на родителите в образователния процес във връзка с насърчаването и  повишаването на мотивацията на децата им за посещаване на училище, типовете родителско поведение и възможност за професионална взаимопомощ с родителите,  връзката между учениците, родителите и учителите, причините за демотивацията на учениците да посещават училище и др. Обучението бе проведено под формата на теоретична и практическа част.
         Лекторите създадоха атмосфера, която предразположи участниците за открита дискусия и споделяне на конкретни казуси, възникнали с техните деца по отношение на желанието им за учене и мотивацията за постигане на високи резултати в училище. Родителите споделиха своите виждания  по отношение на типовете родителско поведение и как съответният поведение и могъл да бъде приложен към тяхното дете. По време на презентациите и дискусиите в процеса на провеждане на обучението беше поставен акцент върху факторите в процеса на образование, оказващи влияние при  изграждането на учениците като пълноценни граждани.
Обучението премина при голям интерес от страна на участниците. Всички участници участваха активно в дискусиите,  решаването на казуси и задаваха въпроси, като изразяваха и своето мнение по разглежданите теми. Участниците в обучението се обединиха около тезата, че образованието е изключително важен фактор за бъдещата професионална и социална реализация на учениците и е предпоставка за тяхната по-успешна интеграция и по-висок социално-икономически статус в обществото. Обучението допринесе за повишаване на  мотивацията  на родителите към образователно-възпитателния процес, което ще гарантира осигуряване на предпоставки за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация на учениците  в бъдеще.-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.