Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката


       На 01 декември 2017 г. в гр. Ботевград, ул. „Гурко“ 14, Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе второто обучение за родители без разлика от етническия им произход. Обучението се изпълнява в рамките на  Дейност 7: Училище за родители по проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


          На обучението присъстваха представители на целевите групи по настоящата дейност: родители на ученици без разлика от етническия им произход. По време на обучението бяха представени и дискутирани въпроси насочени към ролята и значението на приобщаващото образоване, значението на родителите за повишаването на мотивацията на техните деца за активно участие в образователния процес, както и по отношение на подпомагане на процеса на кариерното ориентиране и развитие, новият закон в подкрепа на застрашените от отпадане ученици, общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, ролята на родителите в процеса на приемането на различията между децата от различните етноси, преодоляването на стереотипите и предразсъдъците, причините за нежеланието на учениците за активно участие в образователния процес и др.
         Обучението бе проведено под формата на теоретична и практическа част, които бяха изключително полезни за участниците. Обучаемите бяха насърчавани за открита дискусия и споделяне на конкретни казуси, възникнали с техните деца по отношение на желанието им за учене и мотивацията за постигане на високи резултати в училище, кариерно развитие, преодоляване на предразсъдъците.Родителите споделиха своите мнения и отношения по разглежданите теми.
          По време на презентациите и дискусиите, в процеса на провеждане на обучението беше поставен акцент върху ролята на родителите без разлика на техния етнос в процеса на образованието за бъдещата успешна професионална и социална реализация на учениците. Обучението беше полезно за родителите, с оглед повишаване на тяхната мотивация за активно участие в образователно-възпитателния процес на децата им, формиране на положително отношение към образованието у родителите и респективно техните деца, което ще гарантира на предпоставки за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация на учениците в бъдеще.
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.