Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“Изнесено обучение по предприемачество


В периода 9-11.06.2017г. в с. Лозен се проведе изнесено обучение по предприемачество в рамките на проект BG05M2O001-3.002-0120 “Чрез образование към успешна социална реализация.“ На него присъстваха всички ученици, които участват в „Клуб по предприемачество“ при ПГТМ „Христо Ботев“ с ръководител Галина Димитрова.

В обучението освен надграждащата теория по предмета, бяха включени и много интерактивни игри, чрез които учениците развиваха и затвърждаваха своите знания, умения и компетенции.

За отборна игра и представяне на иновативна идея „Моята предприемаческа идея“ сертификат за 1-во място взе отбор – Electric pads, който предложи разработване на софтуер, заместващ  учебниците на хартиен носител и с помощта на таблет учениците ще имат достъп до всеки учебник за съответния клас. На 2-ро място журито класира отбор Happy glasses, който изработи очила със слушалки за слепи хора, които чрез сензори улавят препятствията и неравностите по пътя и ги предупреждават. На 3-то място остана отборът, предложил иновативна химикалка, която сменя цвета си според настроението на притежателя си измерва температурата.  

Всички ученици получиха сертификати за завършено обучение по предприемачество, а на отборите бяха връчени грамоти за първо, второ и трето място и предметни награди.

 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmc0JBd2JFd212U1E/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmVnVMRFpqR0tWZUk/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmc1B5eHhhQTZhNFU/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMWNFTVFlR3hKbVk/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmdGhQR0lreVhkTkk/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmYkdkd3QwenVXV3M/view?usp=sharing

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.