Nauka i obrazovanie za inteligenten rastej
EU
          
                                      
                                                                                             
                    

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

   

ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

  

На 27.04.2017г. от 9,30 часа ще се проведе информационен семинар по повод изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация, схема Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Място на провеждане:  България, София област, гр.Ботевград, ул.“Гурко“ №14, Международно висше бизнес училище, партер, зала „Информационен център“.

 Тема на семинара са основните аспекти на образователната интеграция и по-специално с фокус в община Ботевград.

 

Екипът за организация и управление на проекта ви кани да присъствате като гости и участници в информационния семинар.


 

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.