Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Посещение в Исторически музей, Ботевград

Във връзка с изготвяне на презентациите, посветени на пролетните народни празници, ученици от клуб „Традиции и ценности“ подсетиха и разгледаха музейната сбирка в Исторически музей, гр. Ботевград.

Най-голямо внимание отделиха на етнографския отдел в музея и с интерес изслушаха беседата на екскурзовод Десислава Иванова. Учениците се запознаха със обредността и символиката при предстоящите пролетни празници и характерните за района елементи при отбелязването им. Заснеха и видео материал, който да включат в мултимедийните си проекти.

 
 
 
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.