Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Изнесено обучение по Предприемачество

В периода 15-17.06.2018 в гр. Банкя се проведе заключителната част на работата на клуб „Предприемачество“ по програмата „Чрез образование – към успешна социална реализация“. Изнесеното обучение на учениците включваше теми относно ресурсите и тяхното планиране и разпределяне; съставът на една презентация и колко важно е да презентираме правилно,  успешно управление на проекти.

 Освен теорията по темите, на учениците  бяха организирани много интерактивни игри, с цел затвърждаване на учебния материал.

На обявеният конкурс „Моята иновативна идея“ 1-во място спечели отборът “Eco bags”,  който представи разграждащи се еко торбички. 2-ро място – „Опази природата“ отборът заложи на рециклиране на отпадъци, срещу което получаваха жетон за пазаруване в хранителен магазин. 3-то място –„Социален парк“ -  Създаване на парк за забавление на деца с увреждане.

След приключване  на обучението всички ученици получиха сертификат за завършено обучение по предприемачество.


  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.