Nauka i obrazovanie za inteligenten rastej
EU
          
                                      
                                                                                             
                    

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

   

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО  ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0120

ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ – КЪМ УСПЕШНА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

  

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация, схема „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ПГТМ "Христо Ботев" – Ботевград организира 2 обучения за родители.

Дата на провеждане:

-        02.12.2016г. от 9,30 часа - Обучението е за родители от етническите малцинства

-        16.12.2016г. от 9,30 часа – Обучението е за родители без разлика от етническия им произход

Място на провеждане:  България, София област, гр.Ботевград, ул.“Гурко“ №14, Международно висше бизнес училище, партер, зала „Информационен център“.

Програмата на обучението включва разясняване на ползите от образователната интеграция и приемането на различието. Ще бъде поставен акцент върху ценността на образованието и неговото значение за изграждането на учениците като пълноценни граждани.

 Екипът за организация и управление на проекта ви кани да присъствате като гости и участници в обучението.

 

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.