Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

На 01.08.2016г. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация, по схема „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

Проектът е на стойност 130061 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове /85% - ЕФС, 15% - национално финансиране/.

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социално и творческа реализация. Целевата група са 71  ученици и 35 родители.

Общата цел на настоящото проектно предложение е да помогне учениците от ПГТМ "Христо Ботев" да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото.

Дейностите, които са заложени:

-        Създаване на клуб по предприемачество

-        Създаване на клубове по спортни занимания

-        Създаване на танцов състав "Хороводец"

-        Създаване на клуб по електроника

-        Създаване на клуб по традиции и ценности

-        Създаване на клуб по предприемачество

-        Училище за родители

-        Организиране и провеждане на информационна кампания

 Чрез реализирането на предвидените по проекта дейности:

  • ще се повиши мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес
  • ще се подобрят условията за равен достъп до училищното образование
  • ще се създадат условия за успешна социализация на учениците и възпитанието им в дух на толерантност;
  • ще се създадат предпоставки за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.
 Партньори на ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград при изпълнението на проекта са Община Ботевград и Сдружение с нестопанска цел „Избор за утре“.

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.