Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Коледно тържество в ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград

На 23.12.2016г. в ПГТМ "Христо Ботев" се проведе тържество, посветено на настъпващите коледни и новогодишни празници. То премина с много смях и весело настроение. В програмата се включиха и клубове по извънкласна дейност, работещи по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР.

Учениците от „Клуб по традиции и ценности“ представиха презентация за традициите, характерни за коледните празници, раздадоха на присъстващите късмети и традиционни коледни ястия. Група коледари пожелаха здраве и берекет през новата година.

Участниците в танцов състав „Хороводец“, също работещ по проекта,  изпълниха няколко танца и повдигнаха настроението на присъстващите.

Тържеството завърши с Дунавско хоро, на което се хванаха всички ученици, учители и служители от училището.

 https://drive.google.com/open?id=0B7E3Dh0n8pdmOVEwT2UxOWpBcEU
 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMHFhX1ltTDQ4Nlk/view?usp=sharing  https://drive.google.com/open?id=0B7E3Dh0n8pdmNHA5Z1Atb3o1dFE
 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmTGZtZWFweEIxeGc/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmRlQ4SmplWXB1MnM/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMHZjWWNkQ2I1MVU/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmTHZ0NlJ5RW5FSHM/view?usp=sharing

  


-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.