Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката
      На 02.12.2016г. в  гр. Ботевград, ул. „Гурко“ 14,  Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе обучение за родители от етническите малцинства в изпълнение на проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“. То е първото от общо четири обучения, които ще бъдат реализирани в рамките на Дейност 7: „Училище за родители“ от проекта. 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmZGtIWDFSYWN0S0k/view?usp=sharing
  На обучението присъстваха представители на целевите групи по настоящата дейност, а именно родители  на учениците от етническите малцинства. В рамките на обучението бяха дискутирани основни въпроси насочени към образованието като ценност, ролята на родителите в образователния процес и в повишаване на мотивацията на децата им за посещаване на училище, връзката между учениците, родителите и училището (учителите), потенциалните причини за отпадане на учениците от училище, ролята на родителите в процеса на идентифициране на причините за нежелание на децата да посещават училище и др.
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmUUNCdnRndjduSUE/view?usp=sharing
     
Лекторите създадоха атмосфера, която предразположи участниците за открита дискусия и споделяне на конкретни казуси, възникнали с техните деца по отношение на желанието им за учене и мотивацията за постигане на високи резултати в училище.  По време на презентациите и дискусиите в процеса на провеждане на обучението беше поставен акцент върху образованието като ценност и  значението му за изграждането на учениците като пълноценни граждани. Също така бе разгледано и образованието като възможност за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация на настоящите ученици.
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmWWJkNHdZYS1lbnM/view?usp=sharing


          
Обучението премина при голям интерес от страна на участниците. Всички участници участваха активно в дискусиите, задаваха въпроси, изразяваха своето мнение по разглежданите теми. Участниците в обучението се обединиха около тезата, че образованието е ценност, която отваря врати и гарантира по-добро бъдеще. Образованието е изключително важен фактор за бъдещата професионална и социална реализация на учениците и е предпоставка за тяхната по-успешна интеграция и по-висок социално-икономически статус в обществото.


Обучението допринесе за повишаване на  заинтересоваността на родителите към образователно-възпитателния процес и ролята на родителите при формирането на положителните нагласи у децата  по отношение  на образованието и ползите от него.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmclF1eUxXazJtd3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmNjRqR0pYelZNc3M/view?usp=sharing

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.