Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката
     На 16.12.2016г. в  гр. Ботевград, ул. „Гурко“ 14,  Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе обучение за родители в изпълнение на проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“. То е второто от общо четири обучения, които ще бъдат реализирани в рамките на Дейност 7: „Училище за родители“ от проекта.

     На обучението присъстваха представители на целевите групи по настоящата дейност, а именно родители  на учениците, без значение от етническата им принадлежност.

     Настоящата дейност е насочена към повишаване на мотивацията на родителите, респективно учениците за по-активно участие в образователния процес. Основната цел на обучението беше разясняване ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

     Бяха обсъдени редица проблеми в образованието като: отпадане от училище, неосъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешна реализация, негативните обществени нагласи спрямо етнически групи, процеса на сегрегация, при който родители от български произход отписват своите деца от училища, в които се обучават повече ученици от ромски произход.

     Обучението премина при голям интерес от страна на участниците. Родителите  участваха активно в дискусиите, задаваха въпроси, изразяваха своето мнение по разглежданите теми. Обсъдиха, че в процеса на интеграция в българското общество следва да се съблюдава принципа на запазване на културната идентичност на учениците с различен етнически произход.
     Участниците в обучението се обединиха около тезата, че образованието е ценност, която е предпоставка за  повишаване на шансовете за успешна професионална, социална и творческа реализация.

     Обучението допринесе за повишаване на  заинтересоваността на родителите към образователно-възпитателния процес и тяхната роля при формирането нагласите у децата, че  по-високото образование е свързано с по-високи доходи, по-сигурна работа и по-добра реализация.


-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.