Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Среща на ученици от ПГТМ "Христо Ботев" с национален състезател по тенис на маса

  

На 24.11.2016 г. отборът по тенис на маса от ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР проведе среща с Цонка Иванова Филипова – бивш  национален състезател по тенис на маса и републикански шампион за ветерани.

     Тя им показа някои от тънкостите на този спорт и направи нагледна демонстрация на повечето основни движения и удари, използвани в тениса на маса.

     Срещата завърши с демонстративни игри с учениците, които останаха много впечатлени от показаното.

    

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmQ0Z6bHE3V3FWcmc/view?usp=sharing
  

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.