Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

На 22.11.2016г. в ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград се проведе встъпителна  конференция по повод изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация. Присъстваха учители, служители и ученици от училището, родители. Целта на събитието е промотиране на помощта от Европейския съюз и запознаване на всички заинтересовани страни с целите, дейностите, резултатите и индикаторите по проекта.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmVUR5a3lrZFE1N3c/view?usp=sharing


 

 
Клуб по предприемачество – ръководител Галина Димитрова

Дейността включва теми, които ще бъдат практически насочени – умения за работа в екип, лидерски умения, вербална и невербална комуникация, решаване на казуси, умения за представяне пред публика. В края на учебната година за учениците от клуба ще се провежда тридневно изнесено обучение, извън територията на гр.Ботевград.

 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmamhsd1pMWXFWSFU/view?usp=sharing
 Клубове по спортни занимания – ръководители  Мими Михайлова и Петя Михайлова

Обучение ще се провежда по баскетбол и тенис на маса. Това са спортове,  които позволяват, както индивидуалните изяви на учениците, така и екипна работа и, към които винаги е проявяван голям интерес и са протичали с масово участие. В края на обучението ще се проведат турнири. За изпълнение на дейността ще бъдат закупени и монтирани тенис маси за игра на открито и баскетболни табла.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmdjlYaVEteU9QR2c/view?usp=sharing


 Танцов състав "Хороводец" – ръководител инж.Нина Петкова

Участниците в танцовия състав ще разучават различни хора и танци и ще се изявяват на училищните тържества и фолклорни фестивали. Предвидени за закупуване са народни носии от различни етнографски области.

 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmNTBJTUJHVUprWFE/view?usp=sharing
 
Клуб по електроника – ръководител инж.Димитър Иванов

Дейността включва запознаване с електронните елементи и схеми, изработване на електронни платки и поставянето им на видно място в училище, участие в национални конкурси и състезания. 
 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmSEdHSk5Cc1ZtRUU/view?usp=sharing
 
Клуб по традиции и ценности – ръководител инж.Антоанета Йотова

       Дейността включва изработване и представяне пред публика на презентации за ритуалите и традициите при отбелязването на различни празници. За целта ще бъде оборудван кабинет с 10 нови компютърни системи и мултимедиен проектор.
 https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmeUd1by1HekNmd2s/view?usp=sharing

Проектът е насочен не само към учениците, а и към техните родители.  „Училище за родители“ е дейност, целяща повишаване на мотивацията на родителите, респективно учениците за по-активно участие в образователния процес. В обученията ще бъде поставен акцент върху ценността на образованието и неговото значение за изграждането на учениците като пълноценни граждани и към постигане на успешно професионална, социална и творческа реализация.

При изпълнението на проекта ще се организира и проведе информационна кампания.  Ще бъдат организирани и проведени два информационни семинара и една кръгла маса. Ще бъдат проведени дискусии, насочени към недопускането на дискриминация, основана на раса, етнически произход и религиозна принадлежност.

Партньори на ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград при изпълнението на проекта са Община Ботевград и Сдружение с нестопанска цел „Избор за утре“- Ботевград.
 

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.