Nauka i obrazovanie za inteligenten rastej
EU
          
                                      
                                                                                             
                    

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

   

Информация за напредъка на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация към 31.10.2017г.Основни дейности от началото на проекта до момента:

 • Определяне на лицата, които ще изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация
 • Сключени 5 договори с изпълнители: за изработка и доставка на рекламни материали; за организиране и провеждане на информационна кампания, обучения за родители и обучения за ученици по предприемачество; за доставка на компютърно оборудване и обзавеждане, за доставка на материали и консумативи
 • Сформирани 6 клуба по извънкласни дейности – Предприемачество, Спортни занимания– баскетбол и тенис на маса, Електроника, Традиции и ценности, Танцов състав
 • Изготвени графици и проведени обучения във всеки клуб с продължителност 70 часа за учебната 2016/2017г.
 • Изготвени графици с продължителност 70 часа за учебната 2017/2018г. и стартирали обученията във всеки клуб.
 • Проведено тридневно изнесено обучение за учениците от клуба по предприемачество
 • Проведени 2 еднодневни обучения за родители
 • Проведен информационен семинар с участието на учители, родители, представители на партньорите  - сдружение "Избор за утре" и община Ботевград
 • Проведена встъпителна конференция
 • Изготвени и раздадени рекламни материали
 • Поставена информационна табела на входа на училището
 • Публикувана информация за изпълнението на дейностите по проекта на сайта на училището
 

Постигнати индикатори по проекта:

 • 17  ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.