Nauka i obrazovanie za inteligenten rastej
EU
          
                                      
                                                                                             
                    

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

   

Информация за напредъка на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация към 31.10.2017г.


    В ПГТМ "Христо Ботев" започна втората година от изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация. Всички дейности реализирани през първата година продължават и през втората. Бяха създаден
и следните клубове по интереси:
    1. Клуб по предприемачество – ръководител Галина Димитрова. Включиха се 15 ученици. 
    2. Клуб по спортни занимания /баскетбол/ – ръководител Мими Михайлова. Включиха се 10 ученици.
    3. Клуб по спортни занимания /тенис на маса/ – ръководител Петя Михайлова. Включиха се 10 ученици.
    4. Танцов състав “Хороводец“ – ръководител инж.Нина Петкова. Включиха се 16 ученици.
    5. Клуб по електроника – ръководител инж.Димитър Иванов. Включиха се 10 ученици.
    6. Клуб по традиции и ценности – ръководител инж.Антоанета Йотова. Включиха се 15 ученици.

    Общият брой на учениците, участващи в клубовете е 71. От тях 24 ученици приключиха участието си в дейностите по проекта в края на учебната 2016/2017г. Всички клубове продължават дейността си и през втората година. В началото на учебната 2017/2018 година бяха актуализирани списъците на участниците. Записаха се нови 25 ученици.
    1. Клуб по предприемачество – 15 ученици /3 приключили участието си и 3 са новопостъпилите/.
    2. Клуб по спортни занимания /баскетбол/ – 10 ученици /5 приключили участието си и 5 са новопостъпилите/.
    3. Клуб по спортни занимания /тенис на маса/ –11 ученици /5 приключили участието си и 6 са новопостъпилите/.
    4. Танцов състав “Хороводец“ – 16 ученици /7 приключили участието си и 7 са новопостъпилите/.
    5. Клуб по електроника – няма промяна в броя и състава на участниците
    6. Клуб по традиции и ценности – 10 ученици /4 приключили участието си и 4 са новопостъпилите/.

  Общият брой на учениците, участващи в клубовете през учебната 2017/2018 година е 72. 

Основни дейности, които са реализирани от началото на проекта до момента:

 • Определяне на лицата, които ще изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация
 • Сключени 5 договори с изпълнители: за изработка и доставка на рекламни материали; за организиране и провеждане на информационна кампания, обучения за родители и обучения за ученици по предприемачество; за доставка на компютърно оборудване и обзавеждане, за доставка на материали и консумативи
 • Сформирани 6 клуба по извънкласни дейности – Предприемачество, Спортни занимания– баскетбол и тенис на маса, Електроника, Традиции и ценности, Танцов състав
 • Изготвени графици и проведени обучения във всеки клуб с продължителност 70 часа за учебната 2016/2017г.
 • Изготвени графици с продължителност 70 часа за учебната 2017/2018г. и стартирали обученията във всеки клуб.
 • Проведено тридневно изнесено обучение за учениците от клуба по предприемачество
 • Проведени 2 еднодневни обучения за родители
 • Проведен информационен семинар с участието на учители, родители, представители на партньорите  - сдружение "Избор за утре" и община Ботевград
 • Проведена встъпителна конференция
 • Изготвени и раздадени рекламни материали
 • Поставена информационна табела на входа на училището
 • Публикувана информация за изпълнението на дейностите по проекта на сайта на училището
 

Постигнати индикатори по проекта:

 • 17  ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.