seminar

                               
                                                                                                                                           Nauka i obrazovanie za inteligenten rastej
EU
          
                                      
                                                                                             
                    

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и науката

   

 Информационен семинар

На 27 април 2017 г. в гр.Ботевград, Международно Висше Бизнес Училище, в зала „Информационен център“ се проведе „Информационен семинар“. Той беше организиран и проведен в рамките на дейност 8 „Информационна кампания“, по проект договор BG05M2OP001-3.002-0120  „Чрез образование – към успешна социална реализация“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е ПГТМ „Христо Ботев“, гр.Ботевград и партньори – Община Ботевград и Сдружение „Избор за утре“.  Семинарът е  първото от 3  събития, които ще се извършат в рамките на дейност 8 по проекта, а именно – два информационни семинара и една кръгла маса. На семинара присъстваха представители на  заинтересованите страни, в т.ч. учители, родители, представители на нестопанския сектор, на общината и др.

Семинарът беше насочен към информиране и дискусия със  заинтересованите страни относно ролята на различните институции в процеса на интеграция на етническите малцинствата, в т.ч.  семейството, училището, нестопанския сектор, общината. Бяха поставени актуални въпроси в контекста на образователна интеграция и ролята на всички заинтересовани страни.

Целта на семинара е да се създадат предпоставки за  преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Активно участие  в семинара взеха представители на партньорите, като презентатори (лектори) от партньорите участваха -  Радослав  Христов от  Сдружение „Избор за утре“  и Адриан Ангелов - главен експерт „Етнически и демографски въпроси“ към Община Ботевград.  Презентаторите представиха своята гледна точка и гледната точка на организациите, които представляват по отношение настоящата ситуация относно интеграцията на учениците от етническите малцинства, както и по отношение на  възможността за подобряване на процеса на интеграция и бъдещата професионална реализация на учениците от етническите малцинства. Господин Ангелов представи ролята на Община Ботевград в процеса на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и специфичните особености на общината по отношение на етническите малцинства. Господин Христов представи ролята и приноса на нестопанския сектор и в частност на партньора по проекта Сдружение „Избор за утре“ за интеграцията на етническите малцинства. Участниците в семинара взеха активно участие в дискусиите, като отправиха конкретни предложения относно подобряване на интеграция на учениците в образователния процес, както и необходимите действия, които следва да бъдат предприети.

 Участниците попълниха и въпросника за идентифициране на най-актуалните теми и проблеми по отношение на интеграцията на учениците от етническите малцинства. Резултатите ще бъдат  обобщени и анализирани от изпълнителя на дейността и ще бъдат взети предвид при изготвянето на програмата за провеждане на кръглата маса, която ще се организира в рамките на проекта - през 2018 г.

Споделеният опит и дискусиите по актуалните въпроси, които бяха проведени в рамките на информационния семинар ще бъдат изключително полезни в бъдещите съвместни действия между всички заинтересовани страни на територията на Община Ботевград, което ще гарантира по-успешната интеграция на учениците от етническите малцинствата, респективно тяхната социална и професионална реализация. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.