Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Коледно тържество и много усмивки

Малкият салон на градско читалище "Христо Ботев"- Ботевград трудно събра всички ученици, преподаватели и гости на училищното коледно тържество "Коледното желание на Хриси". Спектакълът премина през разказа на Хриси, която пишейки своето писмо до дядо Коледа, ни разказа за изминалата година.

Сред участниците бе и танцов състав „Хороводец“, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР, които се погрижиха за доброто настроение на присъстващите.

Тържеството завърши с хоро, на което се хванаха всички ученици, учители и служители от училището.

 
https://drive.google.com/file/d/1WvpDEJp334oKGHkXm3juryH-_sND8vPI/view?usp=sharing
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.