Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Коледен турнир по тенис на маса

На 18.12.2017г. се проведе Коледен турнир по тенис на маса. Той беше организиран от Петя Михайлова, ръководител на „Клуб по спортни занимания /тенис на маса/“, работещ по проект „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР. В състезанието се включиха  всички ученици от клуба. Към турнира имаше голям интерес и участие взеха и други учени от училище, които не участват в проекта.

Класиране:

1.    Първо място – Александър Янков Александров – 9-б клас

2.    Второ място – Васил Георгиев Петров – 9-б клас

3.    Трето място:

-        Димитър Венциславов Димитров 9-б клас

-        Зинови Тихомиров Зиновиев – 9-б клас

    
   
   
  

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.