Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Пролетен турнир по тенис на маса

 

На 07.06.2018г. се проведе пролетен турнир по тенис на маса. Той беше организиран от Петя Михайлова, ръководител на „Клуб по спортни занимания /тенис на маса/“, работещ по проект „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР. В състезанието се включиха  всички ученици от клуба. Към турнира имаше голям интерес и участие взеха и други учени от училище, които не участват в проекта.

Класиране:

1.    Първо място – Славчо Ивайлов Костов

2.    Второ място – Петко Валентинов Петков

3.    Трето място – Васил Георгиев Петров


  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.