Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Участие на ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ в турнир по тенис на маса

На 12.02.2017г. в  ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – Ботевград се проведе десетото издание на  традиционния възпоменателен турнир по тенис на маса в памет на Данчо Доганов /бивш състезател и треньор по тенис на маса/. От ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград участие взеха 5 ученици, трима от които участващи в клуба по тенис на маса - Недялко Климентов Найденов, Йордан Любомиров Кулински и Петко Валентинов Петков.

Нашите ученици бяха разпределени във възрастовата група на мъжете, където участваха и бивши и настоящи състезатели и треньори по тенис на маса. И макар че не спечелиха награди, учениците останаха доволни, защото имаха възможност да наблюдават тенис на маса на много високо ниво.

 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmai1reXo1alNNUW8/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmTkx1VHlVWjYtNUE/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmT0I4cW1wNTdhYlU/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmcXZNWXQtbzVKRWc/view?usp=sharing

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.