Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Участие на ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ в ученически игри по тенис на маса

На 31.01.2017г. в Арена Ботевград се проведоха общинските състезания по тенис на маса 8-10 клас – етап от Ученическите игри за учебната 2016/2017г. Участваха отборите на:

-        ПГТМ "Христо Ботев"

-        ППМГ "Акад.проф.д-р Асен Златаров

Състезанието завърши с резултат 2:1  полза на ПГТМ "Христо Ботев" и училището се класира за следващия етап на Ученическите игри.

Отборът на ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград бе в състав: Недялко Климентов Найденов– 10-а клас, Найден Янков Найденов – 10-а клас, Йордан Любомиров Кулински – 10-в клас.

Състезателите участват в „Клуб по тенис на маса“ по проект „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР, с ръководител г-жа Петя Михайлова.

 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmLVdQUDZOejRXbnc/view?usp=sharing
 
 
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.