Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реали


Баскетболен турнир 3х3

На 16.04.2018г. в спортна зала „Георги Христов“ – Ботевград се проведе турнир по баскетбол по тройки /стрийтбол/ в ПГТМ "Христо Ботев". Участие взеха учениците от  „Клуб по спортни занимания – баскетбол“, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120– „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Освен тях в турнира се включиха и други ученици от училището.

След оспорвана игра победител стана тройката от 12-б клас – Мариян Иваов, Димитър Николов и Радослав Айвазов.

В края на изявата се проведе състезание за най-добър стрелец от далечно разстояние. Краен победител стана Милотин Видич от 8-б клас.

 https://drive.google.com/file/d/1rjGDzgvCDOrVHi0cXux5KKXTx8LHDxWI/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/14RclfXlT8rcs4C1bwQJZK02VEV75aw3I/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1bOoTVxxSTU88b6wH7FTepno8n5ktmRYn/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1n_A_9-8ieNywlrXsgFSk42xLpW_cKBrN/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1EBHw5p9boQNCWnbgDvsgOW2qU7PYGSnh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16kimEQj-Gxg1LjD_7kjf6B-ouFMh4wMF/view?usp=sharing

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.