Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“Турнир по стрийтбол в ПГТМ "Христо Ботев" Ботевград


       На 20.04.2017г. в спортна зала „Георги Христов“ – Ботевград се проведе турнир по баскетбол по тройки /стрийтбол/ в ПГТМ "Христо Ботев".

Участие взеха 15 ученици. Освен участниците в  „Клуб по спортни занимания – баскетбол“ по проект BG05M2OP001-3.002-0120– „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в турнира се включиха и други ученици от училището.

     След оспорвана игра победител стана тройката от 12-д клас – Ивелин Борисов, Християн Иванов и Мартин Илиев. На второ място се класира отборът от 12-б клас – Венцислав Николов, Петьо Станев, Петко Добревски и Пламен Николов.

      В края на изявата се проведе състезание за най-добър стрелец от далечно разстояние. Всеки участник изпълни по 10 стрелби от зоната за 3 точки. Краен победител стана Християн Иванов от 12-д клас.
   
 
 
   

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.