Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реали


Великденски събор и  Ден на професиите в ПГТМ "Христо Ботев"

        На 11.04.2018г. в ПГТМ "Христо Ботев" се проведе тържество, на което се представи традиционната възстановка на Великденския събор, Благотворителен базар и Ден на отворени врати с представяне на професиите, по които се обучават учениците в училището.

Присъстваха много гости, сред които госпожа Росица Иванова – Началник на Регионално управление по образование - София регион, инж.Добрин Христов – бивш директор на ПГТМ "Христо Ботев", директори на основни училища в община Ботевград, седмокласници от същите учебни заведения, родители, бивши учители и служители на професионалната гимназия.

В рамките на Деня на отворените врати седмокласните от основните училище имаха възможност да посетят кабинетите, лабораториите и работилниците за практически занятия, както и да се запознаят с професиите, изучавани в училище и извънкласните дейности, по които се работи.

В мероприятието се включиха и клубове по извънкласна дейност, работещи по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР.

Учениците от „Клуб по традиции и ценности“ представиха сайта, който са разработили по време на участието си в проекта. Адрес на сайта: https://tradicii6.wixsite.com/mysite.

Учениците от танцов състав „Хороводец“, също работещ по проекта,  изпълниха няколко танците „Лазаруване“, „Трите пъти“ и „Дайчово хоро“, с което повдигнаха настроението на присъстващите.

Учениците от „Клуб по електроника“ демонстрираха управлението на светодиодни матрици, които визуализират надписи, числа, знаци и различни символи.

https://drive.google.com/file/d/17NAFr1RERKti-XFI3AhHuJW3oDFbAb9Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKBqn25ri8HJ0y5ySjrxdH03POPdKrXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM2mRu2OhVQtMUiBb-bYlmWxu2jH3QCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJ4HgIrN6gRJ83HSLi7wUu-JA4gX_LI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hgwosnpjs2QKeN1oDYkDZxiy52nyZNJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBcvYJLCPDwUWieuKgBRWd6BKThXTZTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPWRFjzKeRmvD85SHK-_vfzDMO4e0_bc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0ZpSminRXNXY-luY6HLmaFnN2vpeVtJ/view?usp=sharing

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.