Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Великденско тържество в ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград

На 19.04.2017г. в ПГТМ "Христо Ботев" се проведе тържество, посветено на великденските празници. То премина с много танци, музика и настроение. В програмата се включиха и клубове по извънкласна дейност, работещи по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП НОИР.

Учениците от „Клуб по традиции и ценности“ представиха презентация за традициите, характерни за великденските празници. Участничката в клуба, Лиу Сунейн от Китай, се включи в програмата на тържеството, като рецитира стихотворение на родния си език и изпълни традиционен китайки танц.

Учениците от танцов състав „Хороводец“, също работещ по проекта,  изпълниха няколко танца и повдигнаха настроението на присъстващите.

Ученици, учители и служители и многобройните гости се наслаждаваха на много песни, танци, музика и български хора. Накрая под съпровода на духов оркестър тържеството завърши с общо хоро. 
 

 

 

 

 

 
 

  


-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.