Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


№ на Договора:

BG05M2OP001-3.002-0120

Име на проекта:

Чрез образование – към успешна социална реализация

Период на изпълнение:

01.08.2016 – 01.10.2018г.

Бенефициент:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Възложител:

Министерство на образованието и наукатаЗаключителна конференция

     

На 25.09.2018г. в ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград, учителска стая, се проведе заключителна  конференция по повод приключване на проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация.

Иван Николов - Директор на ПГТМ "Хр.Ботев" и Ръководител на проекта, представи  на вниманието на участниците постигнатите цели, получените резултати от неговата реализация и изпълнените индикатори: „Беше постигната основната цел, а именно учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото. Бяха създадени 6 клуба по интереси, в които в рамките на двете учебни години се включиха 111 ученици, от които 46 представители на етническите малцинства. Беше организирано Училище за родители, в което участие взеха 35 родители, от които 15 на ученици от етническите малцинства и 20 родители на ученици без разлика от етническия им произход. Чрез реализирането на всички тези дейности ние постигнахме следните цели: повишаване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес; подобрихме условията за равен достъп до училищното образование; създадохме условия за успешна социализация на учениците от етническите  малцинства и възпитанието им в дух на толерантност, както и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход. Чрез работата в тази посока ще се постигне пълната социализация на учениците от етническите малцинства и тяхното пълно реализиране на пазара на труда”.

Участие в кръглата маса взеха представители на партньорите. От страна на партньорите участваха - Радослав Христов, представител на Сдружение „Избор за утре" и Адриан Ангелов, представител на Община Ботевград. Те изразиха своето удовлетворение от съвместната ни работа и показаха намерение това партньорство да продължи и за в бъдеще.

Всички се обединиха около тезата че образованието е важна и необходима стъпка за интегриране в българското общество и прекъсване на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация. Образованието помага на човек да мисли по-добре, да се грижи за себе си, за своето здраве и благополучие, да взема решения, да бъде независим, сам да определя какво е добро за него, да прави своите житейски избори.

Но без родителска подкрепа проблемът с образованието не може да се разреши. Затова бъдещите действия трябва да са насочени не само към учениците, а и към техните родители и настойници.

Дискусиите и споделеният опит, които бяха поставени по време проведените в рамките на проекта два информационни семинари и кръгла маса са основополагащи и много полезни за бъдещите съвместни действия между всички заинтересовани страни по отношение на интеграцията на малцинствата.  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.