Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

№ на Договора:

2019-1-BG01-KA101-061512

Име на проекта:

ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ

Период на изпълнение:

01.06.2019г. до 31.05.2020г.

Бенефициент:

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2019г. до 31.05.2020г.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград.

            С реализирането на настоящия проект ПГТМ „Христо Ботев“ предвижда дейности, които да интегрират придобитите умения и опит от страна на участниците за целите на стратегическото развитие в дългосрочен план. Знанията и споделеният опит ще бъдат ориентир за учителите и директора как да насочат обучението по теория и практика към изискванията на съвременния ученик.

              Мобилността в европейска страна каквато е Португалия ще разшири кръгозора на учителите и директора, ще им помогне да се запознаят с други европейски култури и ще им даде възможност да обменят опит с европейските си колеги по специфични казуси и проблеми. Участието на преподавателите в обучението ще повиши личната им квалификация, компетентностите им в областта на технологията, езиковите им компетентности и ще развие уменията им за прилагане на иновативни методи в комуникацията в и извън учебен час. 
---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

 ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград