Проекти

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040
"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"
ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0040 от 13.08.2013г.

Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Информация за напредъка на проект №BG051PO001-4.3.05-0040 - Ателие за предприемачи по схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" към 31.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Договарящ орган е Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми".Основни дейности от началото на проекта до момента:
 • Определяне на лицата, които ще изпълняват дейностите по проект №BG051РО001-4.3.05-0040.
 • Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на работодателите
 • Проведени заседания на екипа за организация и управление на проекта
 • Изготвяне и сключване на договори с изпълнител на ремонт, за доставка на оборудване и с консултанти и експерти по проекта.
 • Разработени модули "Учебна фирма", "Административни услуги", "Счетоводни услуги и застраховане" и "Предприемачество и създаване на нови продукти".
 • Създадени мултимедийни приложения
 • Разработени изпитни материали
 • Извършен ремонт на кабинет "Ателие за предприемачи"
 • Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане
 • Изградена LAN мрежа
 • Инсталиран софтуер
 • Изплатени средствата за ремонт на кабинет "Ателие за предприемачи" и за доставка на оборудването
 • Обучени учителите от целевата група
 • Изготвени сертификати на обучените учители от целевата група
 • Стартира обучението на учениците от целевата група
 • Извършени проверки на посещаемостта на целевата група от ръководителя на проекта
 • Публикувана информация за стартиране на проекта на сайта на училището.
 • Поставени информационни табели
 • Изявление на ръководителя по местната телевизия
 • Проведена пресконференция по повод стартиране на проекта
 • Публикувана информация за напредъка на изпълнението на дейностите на сайта на училището

  Постигнати индикатори по проекта:
 • Внедрен в гимназията образователен парк за иновационни дейности - 100%
 • Създадено електронно обучение по модулната програма - 100%
 • Обучени лица от целевата група - 5,22%

  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официално позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.