Проекти

  
                     
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

2020/2021 учебна година

Проект  „Подкрепа за успех“  - BG05M2ОP001-2.011-0001
Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

От 16.10.2020г. с решение на Педагогическия съвет, Протокол N 11/ 14.09.2020г. за учебната 2020/21 г. в ПГТМ са одобрени сформианите следни групи:


РАЗДЕЛ

Ръководител

Учебен предмет/Направление

I.

Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

 

 

 

1.

 Искам да знам

Анелия Клечкова


Български език и литература

II.

Допълнителни обучения 1-10 клас

 

 

 

2.

 Математика – 10   клас

 инж. Галина Янева

Математика

 

III.

Занимания по интереси3. 

Новите технологии - ползи и предизвикателства

инж. Антоанета Йотова 

 Технологии

4.

 Приложна електроника

инж. Димитър Иванов

Технологии

5.

Светът на автомобила

Константин Иванов

Технологии

6.

Моят документ

 Татяна Иванова

Технологии

7.

Business English

Галина Димитрова

Дигитални компетентности

8.

Фолклорна формация „Хороводец“

 инж. Нина Петкова

Изкуствоо и култура

9.

Театрално студио

 Таня Ценова

Изкуствоо и култура

10.

Спорт и здраве

Мими Михайлова

Спорт


Изяви на клубовете: