Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


      Клуб
"Биология и здравно образование - подготовка за ДЗИ"
 

Дейност: 
Преодоляване на пропуските на ученици от 12 клас от материала по Биология и здравно образование

Цел:
Тематичната програма е разработена за ученици от 12-ти клас, които ще полагат ДЗИ  по Биология и ЗО.   Чрез тази програма обучаемите  овладяват базисни знания и умения, свързани с постигане на резултати от обучението по Биология и ЗО.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

 • Структура, жизнени процеси и класификация на организмите
 • Клетка / микросистема / - структура и процеси
 • Биосфера / макросистема / - структура и процеси
 • Многоклетъчен организъм / мезосистема / - структура и процеси
 • Биологична еволюция

да могат да:

 • Използват правилно специфичната терминология при представяне на структури и процеси от различните нива на организация на организмите
 • Идентифицира в текст и схема признаци определящи структурните елементи
 • Проследява в необходимата последователност взаимоотношения и процеси в системите
 • Разпознава и сравнява  по съществени признаци химични съединения, органели и процеси в клетката
 • Дефинира основните генетични понятия, закони и закономерности
 • Сравнява групи многоклетъчни организми по основни жизнени процеси
 • Анализира връзки между наследственост, изменчивост и еволюция
 • Описва и привежда аргументи относно хипотези за произхода на живота на Земята, теории за еволюцията
 • Дефинира понятия, свързани с видообразуване  и пътища на еволюционния процес

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

В публичната изява проведена на 29.01.2018г. в 307 кабинет, се включиха ученици от  12  клас, участници в Клуба по интереси „Биология и ЗО-подготовка за ДЗИ“. Гости на първото важно събитие за дванадесетокласниците бяха техни съученици, учители и представители на Съвета „Твоят час“.

Ръководителя на клуба Ани Иванова запозна участниците с вида на тестовите задачи за предстоящата матура, даде указания за начина по който трябва да се справят с тях и да отговорят правилно на въпросите и им пожела успешна работа. Самия тест включва 50 задачи, от които  25 са със затворен избираем отговор, а останалите - с отворен. Общ брой възможни точки, които могат да се съберат са 100.

Целта е учениците да се запознаят с формата на изпита, да могат да решават спокойно, да работят прецизно и точно, да се научат да преодоляват притеснение и да запазят самообладание в отговорна за тях ситуация каквато е матурата.
 
 
 ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

В публичната изява на 30.04.2018г. – „Решаване на примерен тест за ДЗИ“ - взеха участие ученици от 12 клас, участници в клуба по интереси „Биология и здравно образование - подготовка за ДЗИ“. На събитието проведено в 301 кабинет от 14:00 часа присъстваха техни съученици, учители и представители на Съвета „Твоят час“ към училището.

Тестът съдържа задачи със затворен избираем отговор - 25 броя и 10 броя задачи с отворени отговори от  първи модул с няколко възможни отговори. Втори модул включва задачи за писмено и логическо тълкуване на процеси и структури.  Общ брой въпроси за теста - 50, при максимален брой точки - 100. За 22-мата дванадесетокласници изпитът протече при строго спазване на матуритарния формат – I и II модул, като целта на примерния тест е  запознаване на участниците му с формата на ДЗИ и формиране на стереотипи за работа по време на изпит, както и усвояване на умения за практическо приложение на знанията им и постигане на по-добри резултати, а от там и успеваемост.

Публичната изява на учениците от клуба „Биология и здравно образование - подготовка за ДЗИ“ показа текущата им работа и дейност в клуба през годината,

https://drive.google.com/file/d/11iuu00MuS-x6PxKzOsdW6YoDS0xlP81f/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18xJA8T0TRZ6oGZZaQxMXKPQEBigLZCx_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19T7D1Z2Nd9WiN7iGasXi_BwlzG87KoEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QPHtPdrZVSbIgHt62UhcXFjE1gm1W8ur/view?usp=sharing
 

 към Официалния сайт на проекта