Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


      Клуб
"Биология и здравно образование - подготовка за ДЗИ"
 

Дейност: 
Преодоляване на пропуските на ученици от 12 клас от материала по Биология и здравно образование

Цел:
Тематичната програма е разработена за ученици от 12-ти клас, които ще полагат ДЗИ  по Биология и ЗО.   Чрез тази програма обучаемите  овладяват базисни знания и умения, свързани с постигане на резултати от обучението по Биология и ЗО.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

 • Структура, жизнени процеси и класификация на организмите
 • Клетка / микросистема / - структура и процеси
 • Биосфера / макросистема / - структура и процеси
 • Многоклетъчен организъм / мезосистема / - структура и процеси
 • Биологична еволюция

да могат да:

 • Използват правилно специфичната терминология при представяне на структури и процеси от различните нива на организация на организмите
 • Идентифицира в текст и схема признаци определящи структурните елементи
 • Проследява в необходимата последователност взаимоотношения и процеси в системите
 • Разпознава и сравнява  по съществени признаци химични съединения, органели и процеси в клетката
 • Дефинира основните генетични понятия, закони и закономерности
 • Сравнява групи многоклетъчни организми по основни жизнени процеси
 • Анализира връзки между наследственост, изменчивост и еволюция
 • Описва и привежда аргументи относно хипотези за произхода на живота на Земята, теории за еволюцията
 • Дефинира понятия, свързани с видообразуване  и пътища на еволюционния процес