Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 Клуб "Подготовка за матура по БЕЛ"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
  • повишаване на мотивацията за учене
  • преодоляване на пропуските в знанията
  • усвояване на умения за практическо приложение на знанията
  • запознаване с формата на ДЗИ и формиране на стереотипи за работа
Очаквани резултати:
  • постигане на по-висока успеваемост
  • добро представяне на ДЗИ по БЕЛ

 

Пробна матура 

    През тази учебна година Клуба по обучителни затруднения „Подготовка за матура по БЕЛ“ проведе пробна матура на 04.04.2018г. в 307 кабинет на ПГТМ „Христо Ботев“- Ботевград. За десетимата дванадесетокласници изпитът протече при строго спазване на матуритарния формат – I и II модул по 60 минути и III модул – 120 минути като заявена публична изява на учениците участници в клуба.

    Целта на пробната матура е  запознаване на участниците в клуба с формата на ДЗИ и формиране на стереотипи за работа по време на изпит, както и усвояване на умения за практическо приложение на знанията им за добро представяне на ДЗИ по БЕЛ и постигане на по-висока успеваемост.

    Абитурентите ще узнаят своите резултати след една седмица.

 
https://drive.google.com/file/d/1eJcR2uAtaHZBwLChRCQgJpCZd5wADwe8/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1ss6_0bJkhKz5qzzUbkv-9ddTqcSfZQig/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1PSlR38GwoMsjK9hsD8T_guBBQqQT8sUS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBmkFjOQX0u5d8dslHDMCy5Ziu1m5t4b/view?usp=sharing