Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 Клуб "Подготовка за матура по БЕЛ"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
  • повишаване на мотивацията за учене
  • преодоляване на пропуските в знанията
  • усвояване на умения за практическо приложение на знанията
  • запознаване с формата на ДЗИ и формиране на стереотипи за работа
Очаквани резултати:
  • постигане на по-висока успеваемост
  • добро представяне на ДЗИ по БЕЛ