Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 Клуб "Български език и литература - 8 клас"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
Овладяване на книжовно-езиковите норми; изграждане на умения за извличане на информация от текст; усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства- фигури и тропи.
Очаквани резултати:

По-високи резултати, повишаване на мотивацията за участие в учебния процес.