Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 Клуб "Български език и литература - 8 клас"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
Овладяване на книжовно-езиковите норми; изграждане на умения за извличане на информация от текст; усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства- фигури и тропи.
Очаквани резултати:

По-високи резултати, повишаване на мотивацията за участие в учебния процес.


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

НА УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Български език и литература - 8 клас" ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Годишната представителна изява на клуба се състоя на 11.06.2018 г. в присъствието на ученици, учители и членове на съвета „Твоят час“. Учениците от клуба бяха разделени на две групи – отбор А и отбор Б за участие в състезание по въпроси от разделите „Книжовни норми“ и „Литературна теория“.

Състезанието протече при следния регламент: отборите получават точки за всеки верен отговор, а за бързина получават 5 точки допълнително за всяка задача; в първа задача отборите излъчват по двама представители, които отговарят на въпросите; по всички останали въпроси отборите работят в екип, като е регламентирано максималното време, за което трябва да се справят.

Учениците отговориха вярно на всички въпроси, като по-бърз беше отбор Б, който е победител в състезанието и получи 42 точки. Отбор А получи 32 точки.

Публичната изява показа, че учениците са подобрили уменията си за прилагане на книжовните норми и разпознават основните понятия от литературната теория. Целите, които бяха поставени в началото на обучението по български език и литература по проекта са изпълнени, защото ясно личи усвояване на знания от ЗП по БЕЛ при показаните по-добри резултати от учениците и повишаване на мотивацията за участие в учебния процес.

https://drive.google.com/file/d/1-R6Bd3kEIfmB8q-9_SJXLwmzT1eN7dcV/view?usp=sharing