Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 

        

         Клуб "Училищен вестник"

 
http://www.pgtmbg.com/ucilisen-zivot/kompanii/arhiv_schoolnet
          Дейност: 
Издаване на вестник, занимаващ се изцяло с интересите, мнението и проблемите на ученика в училище.

Цел: 

        Учебна  програма  е  предназначена  за  учениците  от  професионалните  гимназии  за формиране и развитие на предприемачески компетентности.

          Целта на обучението е учениците да  усвоят знания и развият умения за организиране на учебно предприятие  на  основата  на  придобитите  теоретични  знания  по  икономика, предприемачество и другите изучавани икономически учебни дисциплини в учебните часове. Работата в клуба цели участниците да натрупат знания, практически опит и предприемачески умения за стартиране на  собствен бизнес.

  Включеният учебен материал ще съдейства за овладяването на система от знания за основните принципи на съвременния мениджмънт, развиване на активност и предприемаческо поведение.

  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  • как функционира едно предприятие
  • как  се управляват активите на предприятието
  • какви качества трябва да притежава един предприемач

   

  да могат:

  •  да предприемат самостоятелен бизнес
  •  да работят с отчетна документация
  •  да провеждат маркетингови проучвания
  •  да изготвят самостоятелно бизнес-план
  •  да управляват ефективно дейността на предприятието
  •  да работят в екип
  •  да презентират своята дейност

    да осъществят:

   Издаване на училищен вестник, който да предоставя разнообразна, достоверна и актуална информация сред учениците на ПГТМ"Христо Ботев".           

  Публична изява на клуб по интереси „Училищен вестник“ 

  Във връзка със Световната седмица по предприемачество на 14.11.2017 год. в  9:10 ч. във фоайето - 1 етаж  на  ПГТМ „Христо Ботев“, г-жа Анелия Клечкова – дългогодишен главен редактор на училищния вестник откри публичната изява Изложение – базар на тема 10 години Schoolnet, подготвено и представено от учениците от клуб по интереси „Училищен вестник“ с ръководител г-жа Евгения Банкова.

  На изложението присъстваха ученици,  преподаватели, представители на съвета  „Твоя час“ към ПГТМ „ Христо Ботев „ и местните медии.

            На изложението бяха осъществени следните дейности:

  • Продажба на  брой  1 на училищния вестник 2017/2018 уч. год;
  • Представяне на дейността, чрез електронна презентация;
  • Изложба на вестници, издадени  през предходните девет години;
  • Разпространяване на юбилейна брошура с информация за:

  o   Началото на дейността по издаване на училищен вестник;

  o   Броя на издадените вестници през годините;

  o   Къде могат да бъдат прочетени издадените до момента вестници;

  o   Информация за работата на клуба през настоящата учебна година;

  o   Къде и кога клуб „Училищен вестник“ приема материали, мнения и предложения.

  Събитието беше популяризирано в електронните издания на Botevgrad.com и Balkanec.bg със информация и много снимков материал.

  https://drive.google.com/file/d/1_432qaIIpmrLgcf59SkE_czJukE3PZ6n/view?usp=sharing


  Представяне на екипа и дейността на клуб „Училищен вестник“ – 19.03.2018 год.

  Публична изява по проект «ТВОЯТ ЧАС»

   

  Публичната изява цели учениците от клуб „Училищен вестник“ да представят своята работа в клуба пред ученици, родители и учители от училището, натрупатаните знания, практически опит, придобитите предприемачески и презентационни умения.

  Дейностите осъществявани от екипа ученици от 8 до 10 клас, работещи в клуб „Училищен вестник“ през учебната 2017/2018 година се представи от тях в електронна презентация включваща:

  - Фолмулиране на мисията и целите на дейността;

  - Разпределяне по длъжности и изработване на управленска структура;

  - Планиране на дейността, чрез изработване на бизнес план;

  - Как се извършват маркетингови проучвания;

  - Как се правят анализи и разчети;

  - Как се работи с отчетна документация;

  - Как се работи в екип;

  - Какви качества и умения са необходими за постигане на положителни резултати в бизнеса;

  - Какви лидерски качества трябва да притежават мениджърите;

  - Как се взема интервю за вестника;

  - Как се създава реален продукт;

  - Как се рекламира собствен фирмен продукт и др.

  В презентацията се показаха и изработените до момента продукти от участниците в клуба:

  •  изработени училищни вестници 3 броя:

  1-ви брой – за Народните будители на България;

  2-ри брой – за Коледа и Нова година;

  3-ти брой – за Свети Валентин;

  •  направени валентики - за деня на влюбените /14 февруари/;
  •  изработени мартеници – за традиционния празник Баба Марта /1 март/.

   Публичната изява се проведе на 19.03.2018 година в Мултимедийната зала - кабинет 225 на ПГТМ «Христо Ботев» в гр. Ботевград. На събитието присъстваха ученици от осми, девети и десети клас, специалност «Бизнес администрация» като целта на изявата бе да провокира и да стимулира бъдещата активност на учениците от тази специалност, за овладяване на знания в сферата на бизнеса и  мениджмънта, и да възпитава в предприемаческо мислене и поведение.

  Изявата се отрази в училищния сайт www.pgtmbg.com /където са качени и изработените училищни вестници/, на сайта на РУО София-регион www.ruobg.com и това ще даде възможност за популяризиранe сред повече родители и общественост в града и района.

  https://drive.google.com/file/d/1PdGvspqfyHVgTOz9Miz4Xjbec3Nw9Mit/view?usp=sharing