Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 

        

         Клуб "Училищен вестник"

 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmNjFweXh1QkwzLUU/view?usp=sharing
          Дейност: 
Издаване на вестник, занимаващ се изцяло с интересите, мнението и проблемите на ученика в училище.

Цел: 

        Учебна  програма  е  предназначена  за  учениците  от  професионалните  гимназии  за формиране и развитие на предприемачески компетентности.

          Целта на обучението е учениците да  усвоят знания и развият умения за организиране на учебно предприятие  на  основата  на  придобитите  теоретични  знания  по  икономика, предприемачество и другите изучавани икономически учебни дисциплини в учебните часове. Работата в клуба цели участниците да натрупат знания, практически опит и предприемачески умения за стартиране на  собствен бизнес.

  Включеният учебен материал ще съдейства за овладяването на система от знания за основните принципи на съвременния мениджмънт, развиване на активност и предприемаческо поведение.

  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  • как функционира едно предприятие
  • как  се управляват активите на предприятието
  • какви качества трябва да притежава един предприемач

   

  да могат:

  •  да предприемат самостоятелен бизнес
  •  да работят с отчетна документация
  •  да провеждат маркетингови проучвания
  •  да изготвят самостоятелно бизнес-план
  •  да управляват ефективно дейността на предприятието
  •  да работят в екип
  •  да презентират своята дейност

    да осъществят:

   Издаване на училищен вестник, който да предоставя разнообразна, достоверна и актуална информация сред учениците на ПГТМ"Христо Ботев".           

  Публична изява на клуб по интереси „Училищен вестник“ 

  Във връзка със Световната седмица по предприемачество на 14.11.2017 год. в  9:10 ч. във фоайето - 1 етаж  на  ПГТМ „Христо Ботев“, г-жа Анелия Клечкова – дългогодишен главен редактор на училищния вестник откри публичната изява Изложение – базар на тема 10 години Schoolnet, подготвено и представено от учениците от клуб по интереси „Училищен вестник“ с ръководител г-жа Евгения Банкова.

  На изложението присъстваха ученици,  преподаватели, представители на съвета  „Твоя час“ към ПГТМ „ Христо Ботев „ и местните медии.

            На изложението бяха осъществени следните дейности:

  • Продажба на  брой  1 на училищния вестник 2017/2018 уч. год;
  • Представяне на дейността, чрез електронна презентация;
  • Изложба на вестници, издадени  през предходните девет години;
  • Разпространяване на юбилейна брошура с информация за:

  o   Началото на дейността по издаване на училищен вестник;

  o   Броя на издадените вестници през годините;

  o   Къде могат да бъдат прочетени издадените до момента вестници;

  o   Информация за работата на клуба през настоящата учебна година;

  o   Къде и кога клуб „Училищен вестник“ приема материали, мнения и предложения.

  Събитието беше популяризирано в електронните издания на Botevgrad.com и Balkanec.bg със информация и много снимков материал.

  https://drive.google.com/file/d/1_432qaIIpmrLgcf59SkE_czJukE3PZ6n/view?usp=sharing