Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І
Клуб
"Автотранспортна техника"
 

Дейност: 
Теоретична подготовка по "Автотранспортна техника" на ученици от XI A и XII A клас
Цел: 
Тематичната програма е разработена за ученици от 11-ти и 12-ти клас, които имат изявени интереси в областта на автотранспортната техника. Чрез тази програма обучаемите  овладяват система от научни знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в АТТ, решават кон-кретни казуси, при различни неизправности и ситуации.Усвояват се знания и за системите за сигурност, управление, комфорт и безопасно движение по пътищата.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

  • Видове, класификация, предназначение, схеми, общо устройство и приложение на видовете конструкции автотранспортна техника.
  • Основните неизправноси, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите на АТТ.
  • Основните правила и задължения за безопасно движение по пътищата.

да могат да:

  • Сравняват предимства и недостатъци на видовете автотранспортна техника.
  • Сравняват и анализират класическите и усъвършенствани системи на АТТ.
  • Да решават казуси, при различни ситуации.
  • Да прилагат теоретичните знания в практическия живот.

Представителна изява на Клуб „Автотранспортна техника

 

Членуващите в клуба ученици се включиха в представителната изява на 19.02.2018 година - Клубно състезание, чиято дейност е теоретична подготовка по "Автотранспортна техника" на ученици от XI A и XII A клас. Тематичната програма е разработена за такива ученици, които имат изявени интереси в областта на автотранспортната техника и чрез нея обучаемите придобиват и овладяват система от научни знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в АТТ, решават конкретни казуси, при различни неизправности и ситуации. Усвояват се знания и за системите за сигурност, управление, комфорт и безопасно движение по пътищата. Идеята е учениците да знаят видовете, класификациите, предназначението, схемите, общото устройство и приложение на видовете конструкции автотранспортна техника, основните неизправноси, диагностициране, техническото обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите на АТТ, основните правила и задължения за безопасно движение по пътищата. Това би им дало възможност да сравняват предимствата и недостатъците на видовете автотранспортна техника, да сравняват и анализират класическите и усъвършенствани системи на АТТ и да решават казуси, при различни ситуации прилагайки теоретичните знания в практическия живот.

Представителната изява се организира от ръководителя на клуба инж.Галина Тодорова и се проведе в два кръга:

-         Теоретичен тест от 20 въпроса,

-         Решаване на листовка – онлайн и

оценяване от комисия в състав: Константин Иванов, инж.Кирил Кирилов и инж.Галина Тодорова, в присъствието на членове на съвета „Твоят час“ в 303 кабинет на ПГТМ „Христо Ботев“. Това е  част от подготовка на учениците за участието им в Регионалното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“ организирано от МОН с любезното съдействие на Интер Карс България ЕООД и MOTO-PFOHE, което ще се проведе на 23 и 24.03.2018 година.

Учениците споделиха и собствените си виждания за това, че е необходимо да провеждат разнообразен практически стаж, който да им даде възможност за наблюдение на начина на работа и за практическите казуси, възникващи в реалната работна среда, което ще им  позволи да надградят своите знания и компетентности и ще окаже трайно въздействие върху личностното им развитие и професионален профил.

Целта на представителната изява бе да се изберат най-добре представилите се ученици за сформиране на  отбор, който да участва и представи училището ни в Регионалния кръг на състезанието, а събитието е интересно, защото чрез него учениците демонстрират теоретичната си подготовка, умения и компетентности, придобити при обучението по професията, знаят правилата за БДП и изявяват формираните в процеса на обучението си професионално-личностни качества като отговорност, трудова дисциплина и етика, индивидуална теоретична работа и бързина, комуникативност.


 
 
 
 
 
 
 
 


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

„Автотранспортна техника”

 В публичната изява проведена на 08.05.2018г. взеха участие ученици от 11-а и 12-а клас, в присъствието на техни съученици от същите класове, учители и представители на Съвета „Твоят час” към ПГТМ „Христо Ботев”, гр. Ботевград.

Публичната изява протече под мотото “Автомобилът – символа на динамиката на живота“ на тема „Презентация на дейността“.

Автомобилът е най-полезната вещ, сътворена досега от човека!

Днес автомобилната индустрия е доминираща в света. В нея са ангажирани милиони хора – работници, техници, инжинери, дизайнери, търговци. Не по-малко са заети в експлоатацията, гаражното и сервизно обслужване.За автомобила работи и световната нефтена индустрия. С непрекъснатото развитие на техническият прогрес автомобилът се усъвършенства непрекъснато, за да може да задоволи нарастващите потребности и претенции на човека.

Комфорт, безопасност, икономичност, безотказност – това са най- важните характеристики, които човечеството усъвършенства!

Основавайки се на тези тези, учениците представиха изработени от тях презентации, свързани с предназначението, принципа на действие, предимства и недостатъци, конструктивни особености  на механизмите, системите и агрегатите на автотранспортната техника. Всички ученици, разпределени по групи работиха в екип и изпълниха отлично поставените задачи. Целта на Публичната изява, е те да покажат теоретичните си знания и практически умения научени през целия допълнителен цикъл на обучение.

Ръководителят на клуба инж. Галина Тодорова, съвместно с учениците презентираха и специалността си пред ученици и учители от по-малките класове на нашето училище.

Целта на инициативата е и да се популяризира специалността „Автотранс-портна техника и материално-техническата база с която разполагаме, както и възможностите за бъдеща реализация на пазара на труда.
Индивидуални образователни карти