Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І
Клуб
"Автотранспортна техника"
 

Дейност: 
Теоретична подготовка по "Автотранспортна техника" на ученици от XI A и XII A клас
Цел: 
Тематичната програма е разработена за ученици от 11-ти и 12-ти клас, които имат изявени интереси в областта на автотранспортната техника. Чрез тази програма обучаемите  овладяват система от научни знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в АТТ, решават кон-кретни казуси, при различни неизправности и ситуации.Усвояват се знания и за системите за сигурност, управление, комфорт и безопасно движение по пътищата.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

  • Видове, класификация, предназначение, схеми, общо устройство и приложение на видовете конструкции автотранспортна техника.
  • Основните неизправноси, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите на АТТ.
  • Основните правила и задължения за безопасно движение по пътищата.

да могат да:

  • Сравняват предимства и недостатъци на видовете автотранспортна техника.
  • Сравняват и анализират класическите и усъвършенствани системи на АТТ.
  • Да решават казуси, при различни ситуации.
  • Да прилагат теоретичните знания в практическия живот.