Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 

Клуб "Математика - 8 клас"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика.
Цел: 

Тематичната програма е разработена за ученици от 8-ми клас, които имат затруднения в областта на математиката, дължащи се на слаби резултати от Външно оценяване, отсъствия от училище,  здравословни и други проблеми. Чрез тази програма обучаемите овладяват базисни знания и умения, свързани с постигане на резултати от обучението по математика.

Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

   Числа.Алгебра.

   Фигури и тела.

   Комбинаторни съединения.

   Ирационални числа.

да могат да:

   Пресмятат числови изрази.

   Решават квадратни и от по-висока степен уравнения.

   Намират ъгли, свързани с окръжност.

   Пресмятат комбинаторни съединения

   Решават дробни уравнения.