Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 

Клуб "Математика - 8 клас"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика.
Цел: 

Тематичната програма е разработена за ученици от 8-ми клас, които имат затруднения в областта на математиката, дължащи се на слаби резултати от Външно оценяване, отсъствия от училище,  здравословни и други проблеми. Чрез тази програма обучаемите овладяват базисни знания и умения, свързани с постигане на резултати от обучението по математика.

Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да знаят:

   Числа.Алгебра.

   Фигури и тела.

   Комбинаторни съединения.

   Ирационални числа.

да могат да:

   Пресмятат числови изрази.

   Решават квадратни и от по-висока степен уравнения.

   Намират ъгли, свързани с окръжност.

   Пресмятат комбинаторни съединения

   Решават дробни уравнения.

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

В публичната изява взеха участие учениците от 8 а клас при Клуб за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Гости на събитието бяха техни съученици от същите класове, учители и представители на “Съвета твоя час“ към ПГТМ “Христо Ботев“, град Ботевград.

Публичната изява на13.06.2018г. протече под мотото “Математиката – основа на НТП“ се представи в 303 училищен кабинет, където работи клуба, от 14:00ч. с тема на занятието „Тест – рационални изрази.“

В началото на изявата ръководителят на клуба изнесе кратко слово, свързано с ползата от изучаване и прилагане на науката Математика.

Математиката се оказва важна, защото децата, които се справят добре с нея в началото, развиват качества, които им помагат за цялостната им подготовка в училище. Това е продължи-телен процес на натрупване на знания и умения, които се пренасят в гимназията, в университета и на пазара на труда.

Изявата завърши с решаване на предварително подготвени задачи по темата „Рационални уравнения“, с които учениците демонстрираха придобити знания, компетентности и логическо мислене.

https://drive.google.com/file/d/1cKsZ0WV6t8xl62Lkvcruo1jh1f8koyq3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HO1reXSdUFfWrALTXucDB2Ky_EyNQKgp/view?usp=sharing