Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 


     Клуб "Приложна електроника"
https://drive.google.com/file/d/1VtAzKGVWgLfIEG8_QScOEZ9EaxVZF04E/view?usp=sharing

Дейност: 
Изработване на Кит - схеми.

Цел: 

  Тематичната програма е разработена за ученици от 10, 11-ти и 12-ти клас, които имат изявени интереси в областта на електрониката. Чрез тази програма обучаемите  овладяват система от научни знания и умения  за монтаж и пускане на токоизправители, стабилизатори на напрежение, усилватели, нискочестотни синусоидални генератори, цифрови устройства с комбинационни логически схеми, цифрови устройства с последователностни логически схеми, цифрови устройства с релаксационни схеми, изделие за динамично управление на  индикатори


  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  как се осъществява  пускане, настройка и отстраняване на повреди в електронните схеми на изброените в учебното съдържание устройства, като могат да обясняват действието на схемите, да разпознават отделните звена, от които се състоят и  входно/изходните сигнали, които трябва да се получават.

   

  да могат:

  • монтаж и пускане на параметрични стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на компенсационни стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на импулсни стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на усилватели с дискретни елементи;
  • монтаж и пускане на усилватели с операционни усилватели;
  • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с дискретни елементи;
  • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с операционни усилватели;

  Представителна изява на клуб "Приложна електроника"

  На 31.01.2018г. участниците от клуб ”Приложна електроника” с ръководител Ивалин Димитров проведе своята първа публична изява под формата на клубно състезание-викторина между Отбор „Ом“ и Отбор „Волт“. Той ги запозна предварително с критериите за оценаване на двата отбора: бързина, съобразителност и верен отговор.

  Викторината наблюдаваха и ученици от други специалности и класове, учители и представители на Съвета „Твоят час“, които поддържаха в определени моменти своите любими отбори.

  На въпросите от областите електрониката и електротехниката задавани от водещата София Иванова, учениците показаха бързина на отговора, точност и прецизност, отговорност и дисциплина, добри познания и умение за екипна работа в отборите. Оказа се, че отборите са много равностойни и при резултат 27 на 27 точки се зададе допълнителен въпрос, на който Отбор „Ом“ показа своята сила с по-добрите си познания и стана краен победител с 30 точки.

  Всички ученици от клуба останаха доволни от своето представяне, защото разбраха, че могат да са справят добре индивидуално и отборно с въпроси, касаещи различни сфери от професионалната им подготовка по изучавана материя в клуба за приложността на електрониката.

  Целта на състезанието бе: Мотивация, реализация  и придобиване на знания в областта на електрониката и електротехниката.

   
   
   
   
   
   

  Публична изява - презентация

  Учениците, участници от клуба по интереси „Приложна електроника“, на проведената втора представителна изява на 16.05.2018г., ни показаха придобити знания, умения и компетентности по интересен начин.

  Чрез разработката си: „Полупроводникови прибори“ запознаха аудиторията с полупроводниците (ПП) като група химически елементи със специфични електрически характеристики, акцентираха на елементите диод и транзистор, обясниха видове и свързване. Това от своя страна породи интересна дискусия с присъстващите на изявата техни съученици, гостите - учениците от 10в клас, специалност „Технология на полимерите“, учители от професионално направление „Електроника“ и представители на съвета „Твоят час“. Зададените въпроси, коментари и обяснения дори с чертежи, демонстрираните придобити нови професионални и ключови компетентности по пускане, настройка и отстраняване на повреди в електронни схеми, по обясняване действието им, по разпознаване отделните звена, от които се състоят и  входно/изходните сигнали, които трябва да се получават ни показват, че те са работили усърдно през цялото време на дейността на клуба и са постигнали добри резултати.

  Публичната изява на учениците показа тяхната последователност в работа през годината, постоянство, труд, творческо мислене и отговорно поведение.