Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 


     Клуб "Приложна електроника"
https://drive.google.com/file/d/1VtAzKGVWgLfIEG8_QScOEZ9EaxVZF04E/view?usp=sharing

Дейност: 
Изработване на Кит - схеми.

Цел: 

  Тематичната програма е разработена за ученици от 10, 11-ти и 12-ти клас, които имат изявени интереси в областта на електрониката. Чрез тази програма обучаемите  овладяват система от научни знания и умения  за монтаж и пускане на токоизправители, стабилизатори на напрежение, усилватели, нискочестотни синусоидални генератори, цифрови устройства с комбинационни логически схеми, цифрови устройства с последователностни логически схеми, цифрови устройства с релаксационни схеми, изделие за динамично управление на  индикатори


  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  как се осъществява  пускане, настройка и отстраняване на повреди в електронните схеми на изброените в учебното съдържание устройства, като могат да обясняват действието на схемите, да разпознават отделните звена, от които се състоят и  входно/изходните сигнали, които трябва да се получават.

   

  да могат:

  • монтаж и пускане на параметрични стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на компенсационни стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на импулсни стабилизатори на напрежение;
  • монтаж и пускане на усилватели с дискретни елементи;
  • монтаж и пускане на усилватели с операционни усилватели;
  • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с дискретни елементи;
  • монтаж и пускане на нискочестотни синусоидални генератори с операционни усилватели;