Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Мотоспортът е магия"
 
Дейност: 
Надграждане на знанията и уменията  в областта на автотранспортната техника.

Цел: 

  Тематичната програма е разработена за ученици от 8-ми до 11-ти клас, които имат изявени интереси в областта на автотранспортната техника /мотоспортове/. Чрез тази програма обучаемите овладяват система от практически знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в транспортната техника, решават конкретни практически задачи, при различни неизправности и ситуации. Усвояват знания за монтаж, демонтаж и управление на картинг, комфорт и безопасно движение.


  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  • Видове, класификация, предназначение, схеми, общо устройство и приложение на видовете конструкции картинг.
  • Основните неизправности, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите му.
  • Основните правила и задължения за безопасно управление и движение.

  да могат:

  • Сравняват предимства и недостатъци на видовете автотранспортна техника.
  • Сравняват и анализират класическите и усъвършенствани системи картинг.
  • Практически да разрешават и да се справят с различни ситуации.
  • Да прилагат теоретичните знания на практика.


  Публична изява. Презентация. Полигон / писта

                  На 08.05.2018г., на първата си представителна изява, учениците участници в клуба показаха придобити знания, умения и компетентности в областта на теорията и практиката на АТТ. В клуба участват ученици от 8-ми до 11-ти клас, с изявени интереси в областта на автотранспортната техника /мотоспортове/. На практика днес те представиха и показаха овладени практически умения за видовете механизми, за правилно взети конструктивни решения, за различни новости в този вид техника, за това как се прави монтаж, демонтаж и управление на картинг, както и знания за комфортно и безопасно движение.

                  Мероприятието протече в три части:

  1. Мултимедийна презентация за устройство и механизми на кара и БДП, която представиха учениците участници в клуба, разкривайки теоретични познания и подготовка в областта.

  2. Практическа част на изявата – Качествен демонтаж и монтаж на колела и гуми за определено време.

  3. Майсторско управление на картинг, включващо изпълнение на елементите на полигона и най-добро време за изпълнението му, при включени и спазени всички допълнителни обезопасителни мерки.

            Събитието се уважи от настоящи ученици от други класове и техни преподаватели, представители на съвета „Твоят час“, много родители на учениците, бивши учители.

  Целта е учениците да познават видовете, класификациите, предназначението, схемите, общото устройство и приложение на видовете конструкции картинг; основните неизправности, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите му; основните правила и задължения за безопасно управление и движение, която в случая е постигната.

  Представителната изява е по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


  ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

  Учениците участници от клуба по интереси „Мотоспортът е магия“, на проведената втора представителна изява на 11.06.2018г., ни показаха придобити знания, умения и компетентности по интересен начин. Чрез разработката си: „Автомобилът на бъдещето - Презентация“ запознаха аудиторията с новите електроавтомобили, соларните такива и акцентираха върху супер бърз и супер управляван Батмобил. Конкретно бе разгледана и футуристичната семейна кола, която не само се движи от слънчевата енергия, но доставя енергията обратно в мрежата. Целта на събитието бе да се насочи вниманието на всички нас към опазване здравето и живота на хората в съвременния динамичен свят, новите технологии и екологичното бъдеще. Като техен ръководител смятам, че заложените цели по работната програма са достигнати успешно, защото учениците със своя ентусиазъм и теореотична подготовка успяха да разкрият креативността си като показаха мотивация за постоянство в работата.

  Публичната изява на учениците показа тяхната последователност в работа, отговорното им мислене и творческо поведение пред техните съученици, преподаватели и представители на Съвета „Твоят час“ като надградени знания и умения  в областта на автотранспортната техника. През годината те овладяха система от практически знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в транспортната техника, как да решават конкретни практически задачи, при различни неизправности и ситуации.

  https://drive.google.com/file/d/1DZdwvb3mERiMrpzb4bC0SrLWGeO56gxl/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/10oIDihXs5uzqZvcmjkVaaQdh6Yx_wh0s/view?usp=sharing