Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Мотоспортът е магия"
 
Дейност: 
Надграждане на знанията и уменията  в областта на автотранспортната техника.

Цел: 

  Тематичната програма е разработена за ученици от 8-ми до 11-ти клас, които имат изявени интереси в областта на автотранспортната техника /мотоспортове/. Чрез тази програма обучаемите овладяват система от практически знания и умения за видовете механизми, конструктивни решения, новости и въведения в транспортната техника, решават конкретни практически задачи, при различни неизправности и ситуации. Усвояват знания за монтаж, демонтаж и управление на картинг, комфорт и безопасно движение.


  Очаквани резултати:

  В края на обучението учениците трябва:

   да знаят:

  • Видове, класификация, предназначение, схеми, общо устройство и приложение на видовете конструкции картинг.
  • Основните неизправности, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите му.
  • Основните правила и задължения за безопасно управление и движение.

  да могат:

  • Сравняват предимства и недостатъци на видовете автотранспортна техника.
  • Сравняват и анализират класическите и усъвършенствани системи картинг.
  • Практически да разрешават и да се справят с различни ситуации.
  • Да прилагат теоретичните знания на практика.