Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 

Клуб "Математика за всички"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика, чрез повече практически упражнения.
Цел: 
Учениците които имат пропуски и обучителни затруднения със задължителният учебен материал от предходните години, чрез повече упражнения и иновативно обучение да могат да го разберат, усвоят и затвърдят.
Очаквани резултати:

Да могат да решават квадратно уравнение. Да разлагат квадратния тричлен на множители. Да построяват  графика на квадратна функция. Да знаят връзката между степен и логаритъм. Да могат да намират числена стойност на тригонометричен израз. По дадени основни елементи на триъгълник и четириъгълник да могат да намират и други елементи чрез прилагане на формули.


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

на клуб по обучителни затруднения „Математика за всички“

 

Тема: “Математиката - приятна и полезна“

 

Във връзка с приключване дейността на клуба по обучителни затруднения "Математика за всички", учениците се включиха в една невероятно интересна за тях изява със състезателен характер. Тя се проведе на 11.06.2018г., както е по тематичното разпределение на клуба, от 14:00 часа в 306 кабинет за работа на участниците от клуба по проекта.

Разделени на две групи от своята ръководителка, те показаха пред свои съученици, преподаватели и представители на съвета "Твоят час" усвоени пропуски, затвърдени знания и умения, и че не бива да се плашим от математиката, защото тя наистина е приятна и полезна.

Целта на представителната изява бе да се демонстрира степента на допълване и разширяване на знанията по математика и създаване на траен интерес у учениците към практическото приложение на математическите знания.