Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 

Клуб "Математика за всички"
 


Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика, чрез повече практически упражнения.
Цел: 
    Учениците които имат пропуски и обучителни затруднения със задължителният учебен материал от предходните години, чрез повече упражнения и иновативно обучение да могат да го разберат, усвоят и затвърдят.
    Очаквани резултати:

    Да могат да решават квадратно уравнение. Да разлагат квадратния тричлен на множители. Да построяват  графика на квадратна функция. Да знаят връзката между степен и логаритъм. Да могат да намират числена стойност на тригонометричен израз. По дадени основни елементи на триъгълник и четириъгълник да могат да намират и други елементи чрез прилагане на формули.