Проекти

                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 
 


Клуб "Моят град през годините"
 
Дейност: 
Изучаване миналото на моя град, традициите, нравите и обичаите на населението. Запознаване с бележити личностни от града и околията.
Цел: 

Запознаване с миналото на родния град; издирване на исторически факти, личности и събития за родния край; възпитаване на чувство на национална гордост и патриотичен дълг към миналото на предците ни, както и вяра и отговорност за настоящето и бъдещето на младите хора.
Очаквани резултати:
  •  развиване на изследователски умения за съставяне на хронологии за определени събития, свързани с родния край;
  •  формиране на съзнание у учениците, че историческите традиции допринасят за активната роля на месното население в големите културни, политически и стопански промени.