Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 


Клуб "Магията на духовата музика"

Дейност: 

Обучение за изпълнение на музикални творби с духови инструменти на ученици с изявени интереси

Цел:
Изграждане на умения и навици за формиране на интелектуална и емоционална активност от учениците. Развитие и обогатяване на музикалните умения, музикален слух, необходим за по-резултатно участие в музикалния процес. Желание за общуване с музиката и музикалните инструменти. Познания по солфеж, ритъм, метрум, такт.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да умеят:

  • Да общуват с музиката
  • Да познават музиката на различните култури /древен нотопис/
  • Да познават нотния запис /солфеж/

   да могат да:

   • Да анализират основните елементи – ритъм, хармония, мелодия, форма, тембър