Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 

 


      Клуб "Туризъм и здраве"
 
https://drive.google.com/file/d/1MBsfKTzLmqV0cMQEOP7oezjxokEiNoo1/view?usp=sharing

Дейност: 
Неформално обучение за здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм.

Цел: 

  Тематичната програма е разработена за ученици съобразена с техните интереси и предпочитания. Основните цели е да се задоволят следните потребности на учениците:

  • Двигателно – приложни;
  • Културно – познавателни;
  • Емоционално – волеви;
  • Социални
  • Естетически и други

   Организираният ученически туризъм е част от политиката на училището, чиято цел е тяхното физически и духовно развитие, укрепването на тяхното здраве и обогатяването на общата им култура, свързано с придобиване на нови практически знания и интересни факти за природата и културно-историческото наследство.

  Целите и задачите на заложените туристически дейности обхващат гореизложените области, които ще се постигнат чрез пешеходен туризъм, включващ разходки, походи, екскурзии, беседи и др.

Очаквани резултати:
 • Опознаване на забележителностите в родния край и заложените в дейностите места;
 • Придобиване на практически умения, свързани с ориентиране и къмпингуване, ориентиране в планината, култура на ходене, оказване на първа помощ;
 • Развиване на умението за работа в екип, съпричастност и толерантност;
 • Обогатяване на знанията и уменията в областите на физическото възпитание, история, география и биология.


Първа представителна изява на клуб по интереси  "Туризъм и здраве"

по проект "Твоят час"

Членуващите в клуба ученици представиха свои презентации за известни културни, исторически и природни забележителности, намиращи се на територията на община Ботевград. Показаните и подробно обяснени обекти са част от обучителната програма на клуба за учебната 2017 – 2018 година по проект „Твоят час“ за ученици споделящи идеята за неформално обучение и здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм. Организираният ученически туризъм е част от политиката на училището, чиято цел е тяхното физическо и духовно развитие, укрепване на здравето им и обогатяване на общата култура на личността, свързано с придобиване на нови практически знания и интересни факти за природата и културно-историческото наследство в нашия район.

Представителната изява бе представена пред ученици, преподаватели и членове на съвета „Твоят час“ в 410 кабинет на ПГТМ „Христо Ботев“ на 19.01.2018г.

Учениците споделиха и собствените си виждания и впечатления от посещенията си на място и разкриха пред аудиторията какво най-много ги е впечатлило по време на пешеходния туризъм, който са съумели да проведат от октомври месец до днес.

Целта на представителната изява бе да се популяризират местните културно-исторически забележителности както сред присъстващите ученици, така и сред техните преподаватели и представители на съвета „Твоят час“. Част от заложените в обучителната програма обекти са включени в 100-те Национални туристически обекта, което е предпоставка за тяхната актуалност. Гостите се запознаха и с бъдещата програма и обекти, които ще се посетят до края на учебната година и им пожелаха успешно участие в Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета“. 

 


Втора представителна изява на клуба

Тема на събитието: „Аз, красотата и величието на моят роден    край” – презентация на извършената дейност от участниците за учебната 2017/2018г., беседа и състезание

 

На 21 юни 2018г. от 12ч. в 410 кабинет на ПГТМ „Христо Ботев“ се проведе втората представилена изява на клуба по интереси „Туризъм и здраве“. За да уважат труда на учениците бяха дошли техни съученици, ученици от други класове в училището, преподаватели и представители на Съвета „Твоят час“ към учебното заведение.

          Учениците-членове на клуба представиха, под формата на мултимедийни презентации, културните, историческите и природните забележителности на територията на община Ботевград и община Правец, които са заложени в дейността по програмата на клуба. Споделиха лични наблюдения, като особено впечатление направи емоционалното им презентиране на обектите.

Изявата приключи с дебат, в чието заключение се изрази желание на участниците за продължаване на работата на клуба и през следващата учебна година.

Организираният ученически туризъм е част от политиката на училището, чиято цел е физическото и духовно развитие на учениците, укрепването на тяхното здраве и обогатяване на общата им култура, свързано с придобиването на нови практически знания и интересни факти за природата и културно-историческото наследство.

Целите и задачите от заложените туристически дейности са и очакваните резултати:

·         Опознаване на забележителностите в родния край;

·         Придобиване на практически умения, свързани с ориентиране и къмпингуване, ориентиране в планината, култура на ходене, оказване на първа помощ;

·         Развиване на умението за работа в екип, съпричастност и толерантност;

·         Обогатяване на знанията и уменията в областите на физическото възпитание, история, география и биология.

https://drive.google.com/open?id=131TekzLRk17YAVEl3L37-dy6KLy7tVKh
https://drive.google.com/file/d/1QV_QlofivHOqGAnMrvul9lSFHtPbLxZ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy-76q2q0rsPrSR1dVxKR2PQ2H8aaOUc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7912Juzbeofg1hTG7NZgAg41bpKEITF/view?usp=sharing